Baggrund

Kapitalforhøjelse

En kapitalforhøjelse betyder, at selskabets nominelle selskabskapital forøges gennem en pengetilførsel. Baggrunden for en kapitalforhøjelse kan fx være, at en eller flere investorer ønsker at erhverve ejerandele i forbindelse med en venture investering. En anden situation, hvor en kapitalforhøjelse kan tages i brug, kan fx være som led i en tilførsel af likviditet til et selskab. Derudover kan kapitalforhøjelser bruges til at udstykke flere anparter eller aktier til eksempelvis medarbejderaktier, warrants eller optioner.

Tager 10 minutter
Kan downloades med det samme
Genereres automatisk
Skræddersyet udfra dine svar
Tilkøb ekspertrådgivning
Vi finjusterer dokumentet til dig
Lav online
649 kr.
Med jurist
Fra 5.388 kr.

Pris

649 kr.

Ekskl. moms

Opret kapitalforhøjelse nu Betaling først til sidst
Sådan fungerer det
 • Svar på spørgsmålene i vores online formular.
 • På kun 10 min at får du et
  juridisk korrekt dokument.
 • Lav ændringer i
  dokumentet eller hent
  det som PDF.
Kunder der bruger Lexly
Logo Kemp Og Lauritzen Logo Telia Logo Gjensidige Logo Airtame Logo Billetto

Hvad er en kapitalforhøjelse?

En kapitalforhøjelse betyder, at selskabets nominelle selskabskapital forøges gennem en pengetilførsel. Baggrunden for en kapitalforhøjelse kan fx være, at en eller flere investorer ønsker at erhverve ejerandele i forbindelse med en venture investering. En anden situation, hvor en kapitalforhøjelse kan tages i brug, kan fx være som led i en tilførsel af likviditet til et selskab. Det kan være i nød eller som led i en omstrukturering eller omdannelse. Derudover kan kapitalforhøjelser bruges til at udstykke flere anparter eller aktier til eksempelvis medarbejderaktier, warrants eller optioner.

Selskabskapital og tegningskurs

Tegningskursen er påvirket af af den selskabskapital, som et selskab er stiftet med. Selskabskapitalen for et ApS vil typisk være 50.000 kr. (for ApS'er stiftet efter d. 15. april 2019, vil dette typisk være 40.000 kr.). Oftest vil selskabskapitalen være fordelt på anparter af 1 kr. per anpart, hvilket indebærer, at selskabskapitalen er fordelt på 50.000 hhv. 40.000 anparter. Her har hver anpart en nominel værdi på 1 kr. og tegningskursen er derfor en betegnelse for selskabets indre værdi.

Der skelnes normalt mellem en indre, nominel og reel værdi. Forskellen på den reelle værdi og den nominelle værdi er, at den reelle værdi er selskabets markedsværdi. Den nominelle værdi er derimod den værdi, som ejerne af selskabet investerede i selskabet, og som er beskrevet i selskabets vedtægter.

 • Hvis der skal betales 1 kr. for 1 kr. i nominel selskabskapital (det man kalder 1:1), er kursen 100 (altså kurs pari).
 • Hvis der skal betales 13 kr. for 1 kr. i nominel selskabskapital (det man kalder 13:1), er kursen 1.300 (altså overkurs).
 • Kapitalforhøjelse kan ikke ske til underkurs, hvilket ville indebære, at man betaler en mindre værdi end den nominelle værdi.

Hvordan kan man lave en kapitalforhøjelse?

Kapitalforhøjelse kan overordnet ske på følgende måder:

 • Tegning af nye kapitalandele: Kapitalforhøjelse kan ske ved tegning af nye andele, som gøres ved kontant indskud, indskud af andre værdier (også benævnt apportindskud), eller ved gældskonvertering.
 • Fondsforhøjelse: Kapitalforhøjelse kan også foretages ved, at et selskab overføre dens frie reserver til dens selskabskapital. Her bliver kapitalen ikke forhøjet endnu, men vedtagelserne herom optages i selskabets vedtægter.
 • Konvertible gældsbreve eller warrants: Kapitalforhøjelse kan derudover foretages ved, at selskabet ved generalforsamling eller ved det centrale ledelsesorgan beslutter at udstede et konvertibelt gældsbrev eller warrants.

Tegning af nye kapitalandele

En procedure om kapitalforhøjelse indledes ved, at bestyrelsen og /eller det centrale ledelsesorgan udarbejder et forslag om udvidelse af kapitalen. Forslaget vil herefter udsendes til kapitalejerne sammen med en indkaldelse til generalforsamling. Det er mest normalt, at tegning af nye kapitalandele sker igennem kontantindskud. Fremgangsmåden herfor kan læses om længere nede, men følgende alternativer kan med fordel vælges:

 • Kapitalforhøjelse ved apportindskud

Hvis nye kapitalandele kan indbetales i andre værdier end kontantindskud (apportindskud), skal beslutningen om kapitalforhøjelse indeholde bestemmelse herom. I dette henseende vil der ofte udarbejdes en vurderingsmandsberetning. Selve vurderingsberetningen kan udelades, hvis betingelserne i selskabslovens § 38 er opfyldt, hvilket de for kapitalforhøjelser sjældent er.

Når der foretages apportindskud, er det vigtigt at holde sig for øje, at der sker et ejerskifte af de pågældende aktiver fra den hidtidige ejer til selskabet. Dette ejerskifte kan for visse aktiver være forpligtet til at skulle meddeles til offentlige myndigheder, panthavere mv. Endvidere kan der for nogle aktiver ske tinglysning, hvis der er tale om en overdragelse af fast ejendom.

 • Kapitalforhøjelse ved gældskonvertering

Hvis nye kapitalandele indbetales ved en konvertering af en eksisterende gæld, hvorved en eksisterende kreditor gøres til kapitalejer, skal beslutningen om kapitalforhøjelse indeholde en bestemmelse herom. Herudover skal det centrale ledelsesorgan redegøre for årsagen til og tidspunktet for gældsstiftelsen, og for grundende til forslaget om konvertering.

Kapitalforhøjelse ved gældskonvertering skal ske til mindst kurs pari. For et A/S skal redegørelse og øvrige dokumenter fremlægges for generalforsamingen (kan fravælges enighed blandt kapitalejerne).

Kapitalforhøjelse ved udstedelse af fondsandele

Kapitalforhøjelse kan foretages ved, at kapitalen forhøjes ved at overføre frie midler fra overskud (eller andre reserver) til selskabskapitalen. Når denne metode vælges, skal der udstedes nye aktier til kurs 100 (kurs pari). Retsvirkning af dette er, at fondandele opnår samme status som eksisterende aktier i selskabet. I visse tilfælde kan der også tildeldes fondsandele til selskabet selv på grundlag af en post egne aktier, da der ikke herved sker tegning, men kun tildeling. Beslutningen træffes af generalforsamlingen.

Kapitalforhøjelse ved udstedelse af konvertible gældsbreve eller warrants

Både generalforsamlingen eller det centrale ledelsesorgan kan, hvis det er bemyndiget hertil, beslutte at udstede konvertible gældsbreve eller warrants. Det gælder kun hvis der træffes beslutning om den kapitalforhøjelse, der hører hertil. Et konvertibelt gældsbrev giver kreditorer mulighed for at vælge mellem at få deres tilgodehavende indfriet ved forfaldstid eller få fordringen ombyttet med kapitalandele. Ved udstedelse af warrants giver modtageren en ret, men ikke pligt, til at købe kapitalandele til en bestemt pris, dog uden at retten er knyttet op på et tilgodehavende.

Beslutningen om udstedelse af konvertible gældsbreve eller warrants skal indeholde vilkårene for udstedelsen. Det kan bl.a. være størstebeløbet af kapitalforhøjelsen, tegningsfristen og fristen for indbetaling, jf. Selskabslovens § 167, stk. 2. Herudover skal beslutningen angive modtagerens retsstilinng, hvis der sker kapitalforhøjelse, inden den pågældende har konverteret gældsbrevet til selskabskapital.

Når der træffes beslutning om kapitalforhøjelse ved udstedelse af konvertible gældsbreve eller warrants, skal dette i sin helhed optages i vedtægterne. Dette skal herefter anmeldes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 2 uger efter der er truffet beslutning om udstedelsen.

Kapitalforhøjelse ved spaltning?

Spaltning indebærer en deling af et selskabs formue mellem to eller flere modtagende selskaber. Det delte selskab (også kaldt det indskydende selskab) ophører med at eksistere uden likvidation eller blot udskiller en del af sin formue til et andet selskab eller til et nyt selskab. Spaltning kan eksempelvis være en fordel, når ejerne af et selskab med to forskellige forretningsområder ønsker at splitte dette i to forskellige selskab, der hver beskæftiger sig med et område. Der skelnes ofte mellem to typer spaltning, nemlig fuldstændig og delvis spaltning (også kaldet hhv. ophørsspaltning og grenspaltning):

 • Ved delvis spaltning forstås, at et selskab alene spalter en del af virksomheden fra, mens det oprindelige selskab består og fortsætter sin øvrige virksomhed.
 • Ved fuldstændig spaltning forstås, at det oprindelige selskab helt ophører med at eksistere og dermed i stedet splittes op til to eller flere andre, selvstændige selskaber.

De almindelige regler om kapitalforhøjelse finder ikke anvendelse, hvis et selskab opstår som led i en spaltning, eller hvis der sker en kapitalforhøjelse i et bestående selskab som led heri.

Der kan alene ske en kapitalforhøjelse i det indskydende selskab, som led i spaltningen, når der er tale om en delvis spaltning, da det afgivende selskab fortsætter med at eksistere.

Det giver ikke mening, når der er tale om en fuldstændig spaltning, at tale om, at der sker en kapitalforhøjelse som led i spaltningen. Begrundelsen er, at selskabet ophører med at eksistere.

Krav til indholdet af en beslutning om kapitalforhøjelse

I tilfælde af, at det ved en generalforsamling eller ved det centrale ledelsesorgan kan vedtages, at der skal tilføres nye midler til selskabskapitalsen, skal beslutningen angive følgende:

 • Det mindste og højeste beløb, som selskabskapitalen skal kunne forhøjes med,
 • hvorvidt der kan ske delvis indbetaling,
 • tegningskursen og kapitalandelenes størrelse eller antal,
 • hvornår de nye kapitalandele giver ret til udbytte og andre rettigheder i kapitalselskabet,
 • den klasse, de nye kapitalandele skal høre til, hvis der er eller skal være forskellige klasser,
 • kapitalejernes eller andres fortegningsret, samt den eventuelle indskrænkning i de nye kapitalejeres fortegningsret ved fremtidige forhøjelser,
 • tegningsfristen samt en tilsvarende frist på 2 uger fra tidspunktet for afsendelse af underretning til kapitalejerne inden for hvilken kapitalejerne kan udnytte fortegningsretten,
 • fristen for kapitalandelenes indbetaling samt, i de tilfælde, hvor fordelingen ikke er overladt til det centrale ledelsesorgan, reglerne for fordeling ved overtegning af de kapitalandelene, som ikke er tegnet på grundlag af fortegningsret,
 • hvorvidt de nye kapitalandele er omsætningspapirer og
 • hvorvidt de nye aktier skal lyde på navn eller ihændehaver.

Hvis der er tale om apportindskud, er det et krav, at der foretages en vurderingsberetning (eller at der udarbejdes en ledelseserklæring efter selskabslovens § 38).

Hvis der er tale om gældskonvertering, er det alene et krav, at der udarbejdes en ledelseserklæring.

Hvordan laver man en kapitalforhøjelse?

For at foretage en kapitalforhøjelse i et anpartsselskab eller et aktieselskab, skal selskabets generalforsamling stemme om det. Flertallet skal være det samme som for en vedtægtsændring, hvilket kræver 2/3 flertal. Dog kan fx direktionen i et selskab få bemyndigelse til at hæve selskabskapitalen, såfremt dette er vedtaget på en generalforsamling og indskrevet i selskabets vedtægter.

I praksis fungerer en kapitalforhøjelse på følgende måde:

 • Forberedelse af kapitalforhøjelse: Først og fremmest skal der tages stilling til typen af kapitalforhøjelse samt de processer, der skal tiltrædes i denne forbindelse. Her er det bl.a. vigtigt at tage stilling til, hvordan den nye kapital indskydes i selskabet. Der kan bl.a. være tale om et kontant indskud i form af penge, som lån gennem eksempelvis konvertible gældsbreve. Det kan også være ved flytning af frie reserver til selskabskapitalen ved en såkaldt fondsemission. Sidstnævnte kan bl.a. bruges til at lave selskabets egenbeholdning til fx medarbejderaktier eller warrants.
 • Beslutning på generalforsamling: Dernæst skal der træffes beslutning om omdannelsen på selskabets generalforsamling. Selskabsloven foreskriver, at en sådan beslutning skal træffes med 2/3 flertal af stemmerne. Dog er det vigtigt, at selskabet først og fremmest har indkaldt til generalforsamlingen overfor alle selskabets kapitalejere.
 • Selskabskapital: Det er nødvendigt at tage højde for selskabskapitalen før og efter kapitalforhøjelsen. I denne forbindelse skal der tages stilling til den kurs, hvorved forhøjelsen skal ske.
 • Opdaterede vedtægter: Selskabets vedtægter skal herefter opdateres, således at den nye og forhøjede selskabskapital fremgår. Der kan i visse tilfælde være andre forhold, der samtidig bør opdateres.
 • Registrering hos Erhvervsstyrelsen: Sidste skridt i kapitalforhøjelsen er selve anmeldelsen hos Erhvervsstyrelsen. Alting kan gøres digitalt gennem virk.dk. Selve kapitalforhøjelsen gøres ved, at de opdaterede vedtægter, vurderingsberetning og omdannelsesbalance uploades hos Erhvervsstyrelsen. Dette skal ske senest 2 uger efter beslutningen er truffet på generalforsamlingen, hvorefter omdannelsen er en realitet.
 • Opdatering af eventuel ejeraftale: Såfremt der allerede foreligger en ejeraftale, bør denne opdateres, således at også nye ejere indtræder i aftalen. Foreligger der ingen ejeraftale, bør det overvejes at lave en.

Bemærk, at selskabsloven indeholder en række formelle krav, der har betydning for flere af ovennævnte punkter.

Husk ejeraftalen

Det er vigtigt at huske at opdatere ejeraftalen, når der er foretaget en kapitalforhøjelse i virksomheden. En kapitalforhøjelse indebærer en ændring i selskabets kapitalstruktur, hvilket kan have betydelige konsekvenser for ejernes rettigheder og forpligtelser.

Ved at opdatere ejeraftalen sikrer man, at alle parter er informeret om og indforstået med de nye vilkår, der er gældende efter kapitalforhøjelsen. Dette omfatter blandt andet ændringer i ejerandele, stemmerettigheder og eventuelle førsteretsbestemmelser ved salg af aktier.

En opdateret ejeraftale er ikke blot en formalitet, men et nødvendigt skridt for at opretholde en klar og gennemsigtig kommunikation mellem ejerne og for at undgå potentielle konflikter i fremtiden.

Hvem der træffer beslutning om kapitalforhøjelse?

Beslutningen om kapitalforhøjelse træffes af selskabets ejere på en generalforsamling. På generalforsamlingen træffes der ligeledes beslutning om hvor meget kapitalen skal forhøjes med samt selskabskursen. Når kapitalen forhøjes i et selskab, betyder det i praksis, at der skal tegnes nye anparter eller aktier i selskabet. 

Hvis der er enighed blandt ejerne i selskabet er enige om, kan beslutningen godkendes på en skriftlig generalforsamling.

Skal kapitalen bekræftes af tredjepart?

Ved kontant kapitalforhøjelse i dit selskab, er nødvendigt at få bekræftet kapitalen. Nødvendigheden i at få bekræftet kapitalen, har til formål at sikre, at den kapital der er angivet i vedtægterne efter forhøjelsen, er til stede på tidspunktet for kapitalforhøjelsen.

Kapitalen bekræftes af en tredjepart, advokat eller revisor. Erhvervsstyrelsen godkender som udgangspunkt tre muligheder for at få bekræftet kapitalen fra tredjemand:

 1. Gennem en erklæring fra advokat (skal være på Advokatsamfundets liste over godkendte advokater).
 2. Gennem en erklæring fra en revisor (skal være godkendte, registrerede eller statsautoriserede revisorer registreret på Erhvervsstyrelsen)
 3. Bekræftelse fra din bank om, at kapitalen er indsat på en konto tilhørende selskabet. 

Privat lån til virksomhed

Hvis du ønsker at yde et privat lån til din virksomhed, er det muligt, så længe lånet sker på vegne af dig som virksomhedsejer. Der er således ikke tale om kapitalforhøjelse, men en kommerciel låneaftale. Det betyder at låneaftalen skal laves på lige fod med andre låneaftaler med indhold som f.eks. renter, afdrag, hæftelse af gæld m.m. Hvis man er flere der låner penge til en virksomhed, kan låneaftale fungere som en sikkerhed for begge parter.

Lad Lexly hjælpe dig med din kapitalforhøjelse

Ønsker du hjælp til at foretage en kapitalforhøjelse i dit ApS eller A/S så har det heldigvis aldrig været nemmere. Ved at lade Lexly forestå din kapitalforhøjelse sikrer du dig, at alt bliver gjort lovmæssigt, og du slipper samtidig for besværet. Hos Lexly foregår det sådan, at du først opretter din sag hos os, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til. Har du relevante papirer til din sag, skal disse vedhæftes på sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os. Lexly er Danmarks førende digitale juridiske platform som alternativ til en almindelig selskabsadvokat.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i selskabsret. Lexlys jurister er nøje udvalgte eksperter indenfor deres fagområder, derfor kan du være sikker på at din opgave bliver løst bedst muligt. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud. Herefter vil sagsbehandlingenstarte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet vil der ske betaling.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Skabelon til kapitalforhøjelse

Hvis du står og har brug for en skabelon til kapitalforhøjelse, kan du hos legalHero skabe den selv online lige her.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er kapitalforhøjelse?

En kapitalforhøjelse er en forøgelse af kapitalselskabets nominelle kapital. Det er en proces for forhøjelse af selskabets kapital, hvilket betyder at selskabets samlede aktiekapital vil stige.

Hvorfor er en kapitalforhøjelse relevant?

Baggrunden for en kapitalforhøjelse kan f.eks. være, at en eller flere investorer ønsker at erhverve ejerandele i forbindelse med en venture investering. En anden situation, hvor en kapitalforhøjelse kan tages i brug, kan være som led i en tilførsel af likviditet til et selskab i nød eller som led i en omstrukturering eller omdannelse. Derudover kan kapitalforhøjelser bruges til at udstykke flere anparter eller aktier til eksempelvis medarbejderaktier, warrants eller optioner.

Hvordan foretages en kapitalforhøjelse?

Kapitalforhøjelse kan ske på flere forskellige måder. Det kan enten ske gennem tegning af nye kapitalandele, fondsforhøjelse eller ved konvertible gældsbreve og/eller warrants. Hvad enten du ønsker, kan Lexly hjælpe dig.

Lav online
649 kr.
Med jurist
Fra 5.388 kr.

Pris

649 kr.

Ekskl. moms

Opret kapitalforhøjelse nu Betaling først til sidst
Sådan fungerer det
 • Svar på spørgsmålene i vores online formular.
 • På kun 10 min at får du et
  juridisk korrekt dokument.
 • Lav ændringer i
  dokumentet eller hent
  det som PDF.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis