Hvorfor testamente? – Gode grunde til at skrive et testamente

Feature image

Et testamente er et vigtigt juridisk dokument, der giver enkeltpersoner mulighed for at fastlægge deres ønsker og sikre en retfærdig og ordentlig fordeling af deres ejendele efter deres død. Det giver en følelse af kontrol og sikkerhed, da det tillader en at bestemme, hvem der skal arve ens ejendomme og aktiver, og hvordan de skal forvaltes. 

Uden testamente bestemmer arveloven

Hvis man ikke har lavet et testamente, er det arveloven der bestemmer, hvem der er arvinger, og hvordan et dødsbos værdier skal fordeles. Der er derfor ikke sikkert at arven bliver fordelt efter efterladtes ønsker og prioriteringer. Hvis du derimod laver et testamente, kan du selv bestemme over en stor del af den arv, du efterlader.

Arveloven deler arvingerne op i tre grupper: 

 1. Første arveklasse: Ægtefælle og børn
 2. Anden arveklasse: Forældre og søskende
 3. Tredje arveklasse: Bedsteforældre og deres børn

Har du både ægtefælle og børn (eller børnebørn), vil de som udgangspunkt dele din arv ligeligt mellem sig. Din ægtefælle får halvdelen af arven, og dine børn skal deles om den anden halvdel. Hvis du kun har en ægtefælle eller kun har børn (eller børnebørn), vil de få hele din arv.

Tvangsarv og tvangsarvinger

Hvis du har livsarvinger, har disse ret til tvangsarv. I Danmark er tvangsarven 25% af den pengesum, som vedkommende normalt ville have fået. Der er ikke mulighed for at gøre noget ved tvangsarven. Du kan heller ikke ændre på, hvem dine tvangsarvinger er, da dette er bestemt af arveloven.

Dine tvangsarvinger er bl.a. din ægtefælle samt dine efterkommere, dvs. dine børn, børnebørn og oldebørn. 

Hvis der ikke findes arvinger i arverækkefølgen til at modtage din arv (og du ikke har testamenteret din arv til andre), går den til statskassen.

Hvorfor skrive et testamente?

At skrive et testamente er vigtigt af flere årsager. Her er nogle af de vigtigste grunde til, hvorfor det kan være en god idé at oprette et testamente:

 • Fordeling af ejendele: Et testamente giver dig mulighed for at bestemme, hvordan dine ejendele skal fordeles efter din død. Uden et testamente vil arveloven træde i kraft, og dine ejendele vil blive fordelt efter lovens bestemmelser, som måske ikke stemmer overens med dine ønsker.
 • Sikring af familiemedlemmer: Med et testamente kan du sikre, at dine nærmeste familiemedlemmer og arvinger modtager arv efter dig. Du kan specificere, hvem der skal modtage hvad, og på den måde sikre, at dine ønsker bliver opfyldt.
 • Forældreansvar: Hvis du har mindreårige børn, kan du i testamentet udpege en værge til at tage sig af dem, hvis begge forældre går bort. Dette giver dig mulighed for at sikre, at dine børn bliver taget godt hånd om og vokser op under de forhold, du ønsker.
 • Beskyttelse af samlever: Hvis du lever sammen med en partner, som ikke er din ægtefælle i juridisk forstand, kan et testamente sikre, at vedkommende modtager arv efter dig. Uden et testamente vil din samlever ikke være arveberettiget efter loven. I den sammenhæng kan man med fordel oprette et udvidet samlevertestamente
 • Reduktion af arveafgift (boafgift): Et testamente kan også være nyttigt til at optimere den økonomiske arveafgift (boafgift). Ved at planlægge arven på en bestemt måde kan man reducere de afgifter, der skal betales, og dermed efterlade mere til ens arvinger.

I hvilke livssituationer er det især vigtigt med testamente?

Et testamente er især vigtigt i forskellige livssituationer, hvor du ønsker at sikre fordelingen af dine ejendele og værdier efter din død. Her er nogle af de livssituationer, hvor det kan være særligt vigtigt at have oprettet et testamente.

 • Nogle familieformer kræver særlig opmærksomhed: Det er en udbredt misforståelse, at ugifte samlevende automatisk arver hinanden. Også selvom de bor sammen eller har fælles børn. Hvis du er ugift samlevende, og ikke har oprettet et testamente, arver din samlever ingenting efter dig – det gør i stedet dine børn. Hvis uheldet skulle være ude og de samlevende ejer fast ejendom sammen, vil mange ikke kunne blive boende. Ugifte samlevende bør derfor sikre hinanden med et testamente. Der er mulighed for at oprette et særligt fordelagtigt samlevertestamente, hvis man har boet sammen i mindst 2 år og/eller har fælles børn.
 • Båndlæggelse af arv: Hvis modtageren af arven er fyldt 18 år, udbetales arven som hovedregel til den pågældende, til fri rådighed. Der kan ofte være gode grunde til at båndlægge arven, indtil modtageren er moden til at modtage den. Du kan f.eks. bestemme at arvingen skal kunne få en båndlagt kontantarv helt, eller delvist frigivet til et fornuftigt formål, f.eks. en uddannelsesrejse, køb af fast ejendom osv.
 • Nødtestamente: Et nødtestamente kan oprettes, hvis du befinder dig i en nødsituation, hvor du ikke har mulighed for at oprette et notartestamente eller et vidnetestamente. Det kan f.eks. være ved akut livstruende sygdom, alvorlig ulykke eller lignende.
 • Forældre med mindreårige børn: Hvis du har mindreårige børn, kan et testamente være afgørende for at udpege en værge til at tage sig af dine børn, hvis begge forældre skulle gå bort og specificere dine/jeres ønsker.

Forskellige testamenter afhængig af din situation

Hos Lexly har vi forskellige typer af testamenter, afhængig af din specifikke situation:

Hvordan laver jeg et testamente?

Du kan lave dit testamente med Lexlys smarte dokumentgenerator. I generatoren bliver testamentet løbende lavet, i takt med at vi stiller dig nogle spørgsmål, som du skal besvare. Efter testamentet er færdiggenereret, kan du altid vende tilbage til og frit redigere i kontraktteksten.

Når du er færdig med dit testamente, kan du downloade det som PDF, printe det ud og få det underskrevet hos notaren. Du kan læse mere her om hvad et notartestamente er, hvad du skal medbringe samt prisen. 

Har du brug for yderligere hjælp til at få udformet nogle specifikke bestemmelser i testamentet, har du en kompleks familiekonstruktion eller skal du bare have besvaret en del spørgsmål, kan du altid tilkøbe juridisk rådgivning fra en af vores +120 juridiske eksperter i testamenter.