Retshjælpsforsikring – hvad dækker den?

Feature image

Retshjælpsforsikringen

De fleste mennesker har en indboforsikring, som hjælper til i tilfælde af eksempelvis tyveri eller brand. Det kan være en stor tryghed at have, da situationer som disse kan have store økonomiske konsekvenser, hvis man ikke er sikret. En anden situation, som kan være rar at være sikret i, er situationen, hvor man står overfor en vanskelig og omfattende juridisk udfordring. En sådan udfordring kan ofte gå hen og blive særdeles bekostelig; advokathjælp kan koste mange penge.

Derfor tilbyder langt de flest forsikringsselskaber også, at man oveni en af de andre typiske forsikringer samtidig er dækket af en retshjælpsforsikring, der kan hjælpe til, hvis man står overfor en juridisk problemstilling.

Men hvad er det præcist, man kan bruge retshjælpsforsikringen til? Og i hvilket omfang dækker retshjælpsforsikringen egentlig, når alt kommer til alt?

Grundlæggende om formålet med retshjælpsforsikringen

Det er forsikringsselskabernes erhvervsorganisation, forsikring og pension, der har formuleret betingelserne for retshjælpsforsikring. Der er også her, at man kan udlede formålet med retshjælpsforsikringen, nemlig at dække udgifterne til sagsomkostningerne ved tvister, der er opstået i privatlivet. Det betyder, at man kun i visse typer af sager kan opnå dækning.

Det er forsikringsselskaberne, der individuelt fastsætter dækningsloftet på retshjælpsforsikring, men forsikring og pension henstiller til, at der som minimum er et dækningsloft på 175.000 kr. Det betyder, at en sag overstiger dette beløb i sagsomkostninger, må man som forsikringstager selv dække resten.

Forsikringsselskaberne fastsætter ligeledes også individuelt rammerne for en eventuel selvrisiko, som typisk lyder på 10% af sagens værdi, men mindst 2.500 kr. Hvis forsikringstageren opfylder betingelserne for fri proces, skal der ikke betales selvrisiko.

I følgende typer af sager kan der som udgangspunkt ikke opnås dækning

  • Tvister vedrørende den sikredes erhvervsudøvelse.
  • Tvister med myndigheder i skatte- eller afgiftsspørgsmål
  • Tvister om separation, skilsmisse, forældremyndighed, samvær og underholdspligt
  • Tvister om formueforhold, ejendomsret og samejeforhold
  • Tvister i forbindelse med dødsbohandling og arv
  • Private injuriesager
  • Straffesager
  • Inkassosager mod sikrede

Som udgangspunkt dækker retshjælpsforsikringen ikke de omkostninger, der er forbundet med indledende undersøgelser, som har til formål at vurdere, om der overhovedet er en sag.

Alt afhængig af, hvilken type sag, der er tale om kan dette beløb sagtens løbe op. Almindelig advokat rådgivning, der eksempelvis har til formål at vurdere, om en sag er dækket af retshjælpsforsikringen er heller ikke dækket af retshjælpsforsikringen. Det betyder, at man som forsikringstager grundlæggende har en række omkostninger forbundet med en eventuel udnyttelse af retshjælpsforsikringen.

Hvad skal man gøre, hvis man vil undersøge om retshjælpsforsikringen dækker?

Det første skridt er at finde en advokat, der vil være behjælpelig med sagen. Herefter foregår det almindeligvis sådan, at advokaten retter henvendelse til forsikringsselskab. Når forsikringsselskabet har vurderet sagen samt eventuelt godkendt dækningen af sagen, er det fremadrettet forsikringsselskabet som advokaten skal rette henvendelse til, når salæret skal opkræves.

Er man i tvivl, om en given juridisk problemstilling er dækket af retshjælpsforsikringen kan man altid henvende sig til sit forsikringsselskab, som kan give svar på, hvorvidt man er dækket eller ej.

Dette blogindlæg kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Lexly påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte kan afledes af brugen af dette blogindlæg. Dette gælder, hvad enten skaden eller tabet er forårsaget af fejlagtig information i blogindlægget eller af øvrige forhold, der relaterer sig til blogindlægget.