Baggrund

Familiesammenføring

Grunden til, at man søger om familiesammenføring er, at man ønsker dansk opholdstilladelse til enten sin ægtefælle, kæreste, forlovede, børn eller forældre, der kommer fra udlandet. Det vil altså sige, at det kun er relevant at søge familiesammenføring, såfremt din partner mv. er statsborger i et land uden for EU.

Indhent uforpligtende tilbud
Vi sørger for at du har overblikket
Følg din sag online
Alle informationer er samlet ét sted
Alt er forsikret
Du kan trygt handle her

Priser fra

6.735 kr.

Inkl. moms

Hjælp til familiesammenføring
Sådan fungerer det
 • Få et uforpligtende tilbud.
 • Vi afklarer hvilken hjælp
  du behøver.
 • Du vælger selv hvornår
  du vil gå videre.
Vi har bl.a. været omtalt i
Logo Børsen Logo Berlingske Business Logo DR Logo Frederiksborgamtsavis Logo Djøfbladet

Hvad betyder familiesammenføring?

En familiesammenføring er en tilladelse til sammenføring af familiemedlemmer, der befinder sig i forskellige lande. Ved en familiesammenføring udsteder man bl.a. en opholdstilladelse til den person, der ved sammenføringen flytter til det land, hvor familiesammenføringen finder sted. I Danmark stilles en lang række krav til begge parter for at familiesammenføringen kan blive en realitet.

Hvis du opholder dig i Danmark, og din familie også er EU-borgere, er det ikke nødvendigt at søge om familiesammenføring, da der er fri bevægelighed og ophold for personer i EU.

Familiesammenføring inden for EU

Når en udenlandsk ægtefælle/samlever til en udlandsdansker søger om familiesammenføring, kigger man først og fremmest på deres nationalitet. Inden for EU findes andre regler for familiesammenføring, når det er blandt personer, hvoraf den ene er borger i EU.

 • Din ægtefælle/samlever har statsborgerskab i et EU/EØS land eller i Schweiz. I dette tilfælde, har ægtefællen/samleveren ikke brug for en opholdstilladelse for at leve i Danmark. Da der er fri bevægelighed i EU, kan I flytte sammen til Danmark. 
 • Hvis ægtefællen/samleveren har statsborgerskab uden for EU/EØS eller Schweiz
  I dette tilfælde skal I ansøge om familiesammenføring og dermed leve op til flere forskellige betingelser.

Krav og regler - uden for EU

For at opnå dansk opholdstilladelse gennem en familiesammenføring stilles der krav til begge de parter, som anmoder om sammenføring. Det er således ikke blot den person, som ønsker dansk opholdstilladelse, men også den person, som i forvejen er herboende i Danmark, der skal opfylde en række krav førend en anmodning om familiesammenføring kan imødekommes.

De betingelser der skal være opfyldt for tilladelse til familiesammenføring er: 

 1. Boligkravet
 2. Herboende opholdsstatus 
 3. 24-års-reglen
 4. Økonomisk sikkerhed

Herudover findes der en række supplerende betingelser.

Boligkrav

Det er en betingelse, at man råder over en bolig af rimelig størrelse med plads til mindst 2 personer. Det betyder at boligen skal indeholde mindst 1 beboelsesrum per 2 beboere, ligesom boligens areal mindst skal udgøre 20 m² pr. beboer. Herudover kom der i 2018 et nyt krav om, at boligen ikke må være beliggende i en ‘ghetto.’

Opholdsstatus

Den person, som er fastboende i Danmark, skal have en af de følgende ting:

1. Dansk indfødsret, dvs. have dansk pas også, kaldet dansk statsborgerskab, eller

2. Have statsborgerskab i et af de andre nordiske lande eller

3. Have opholdstilladelse efter § 7, stk. 1 eller 2, eller § 8, eller

4. Have haft dansk opholdstilladelse efter § 7, stk. 3, i mere end de sidste 3 år eller

5. Have haft permanent opholdstilladelse i Danmark i mindst 3 år.

24-årsreglen

En udlænding, som ønsker at opnå familiesammenføring med en ægtefælle eller samlever fra Danmark, skal være fyldt mindst 24 år. Dog kan I indgive en ansøgning, når den yngste er 26 år og 6 måneder.

Undtagelser: Udlændingestyrelsen kan se bort fra 24-års-kravet i særlige tilfælde, hvis du som reference:

 • Har hjemmeboende mindreårige børn med selvstændig tilknytning til Danmark eller har samvær med mindreårige særbørn
 • Er alvorligt syg
 • Arbejder indenfor et erhverv, som er omfattet af positivlisterne
 • Arbejder i statens tjeneste og varetager en stilling med særlig udenrigs- eller sikkerhedspolitisk betydning for Danmark

Økonomisk sikkerhed

I forbindelse med, at du ansøger om ægtefællesammenføring, skal din ægtefælle/samlever i Danmark normalt stille en økonomisk sikkerhed på 110.293,89 kr. (2023-niveau). Man kan søge om, at den økonomiske sikkerhed nedsættes med 22.058,78 kr. (2023-niveau), når du har bestået en prøve i dansk på A1-niveau. Dog er der mulighed for nedsættelse af disse beløb:

 • Sikkerheden kan nedsættes med yderligere 11.029,39 (2023-niveau), når du består en prøve i dansk på A2-niveau.
 • Endelig kan den økonomiske sikkerhed nedsættes med yderligere 11.029,39 kr. (2023-niveau), når du har bestået en afsluttende danskprøve efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge. 

Du skal først stille sikkerheden når Udlændingestyrelsen anmoder om det. 

Integrationskrav - familiesammenføring 

Integrationskravet består af 6 forskellige betingelser. De første tre betingelser skal danskeren opfylde og de sidste tre skal ægtefællen opfylde. Derudover skal parret opfylde mindst 3 af de øvrige 5 krav. Kravene er:

 1. Herboendes sprogkundskaber: Bestået Prøve i Dansk 3 eller tilsvarende niveau.
 2. Herboendes erhvervserfaring: Ordinær fuldtidsbeskæftigelse eller selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst 5 år i Danmark. Det er ikke et krav at de 5 års arbejde ligger i en bestemt periode. 
 3. Herboendes uddannelse: Uddannelse i mindst 6 år, heraf mindst 1 års uddannelse ud over 9. klasse på en kompetencegivende fuldtidsuddannelse. (10. klasse eller efterskoleophold kan ikke indgå i opgørelse af uddannelse ud over grundskolen)
 4. Ansøgers sprogkundskaber: Engelsk på B1-niveau eller bestået prøve i Dansk 1. Engelskkundskaberne skal dokumenteres
 5. Ansøgers erhvervserfaring: Ordinær fuldtidsbeskæftigelse eller selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst 3 ud af de seneste 5 år
 6. Ansøgers uddannelse: Bestået uddannelsesforløb af mindst 1 års varighed på en uddannelse, der kan sidestilles med en dansk erhvervsuddannelse eller videregående uddannelse

Familiesammenføring børn under 15 

Det er muligt at søge om familiesammenføring med børn under 15 år. I denne forbindelse er der en række krav, som skal være opfyldt. Disse krav stilles dog ikke, hvis barnet er født i Danmark, og mindst den ene af forældrene har opholdstilladelse i Danmark.

Krav til barnet:

 • Under 15 år.
 • Ugift
 • Ikke stiftet selvstændig familie
 • Ikke etableret egen bolig

Krav til forældremyndighedens indehaver:

 • Fastboende i Danmark.
 • Have dansk statsborgerskab eller andet nordisk land.
 • Opholdstilladelse efter flygtninge reglerne.
 • Tidsubegrænset opholdstilladelse.

Herunder enkelte dispensationsregler.

Man skal være opmærksom på, at man kan nægtes familiesammenføring, selvom man måtte opfylde alle betingelser. Det kan f.eks. være, hvis integrationen sker vanskelig ud eller hvis forældrene har begået kriminalitet mod børn. 

Permanent opholdstilladelse

En permanent opholdstilladelse kræver ikke forlængelse. Den tillader dig at bo i Danmark resten af dit liv. At få permanent opholdstilladelse kræver, at du opfylder nogle særlige krav. De grundlæggende betingelser er:

 • Du skal være over 18 år
 • Du skal fortsat opfylde de løbende betingelser, der er stillet for din nuværende opholdstilladelse (fx bopæl i Danmark)
 • Du skal have boet lovligt i Danmark uafbrudt i mindst 8 år og i hele denne periode have haft opholdstilladelse efter udlændingelovens §§ 7-9 f, 9 i-9 n eller § 9 p eller § 9 q, stk. 2 eller 3 (opholdstilladelse givet på baggrund af familiesammenføring, asyl, studie eller arbejde mv.).
 • Du må ikke have begået visse typer af kriminalitet
 • Ingen forfalden gæld til det offentlige.
 • Du må ikke have modtaget offentlig hjælp efter aktivloven eller integrationsloven.
 • Du skal acceptere en opholds og selvforsørgelseserklæring
 • Du skal fortsat være i arbejde
 • Du må ikke aktivt have modarbejdet afklaringen af din identitet i forbindelse med din ansøgning om opholdstilladelse eller forlængelse af din opholdstilladelse.
 • Du skal have bestået Prøve i Dansk 2 eller en danskprøve på tilsvarende niveau.
 • Du skal have arbejdet i mindst 3 år og 6 måneder.

Du skal opfylde 2 ud af de 4 supplerende betingelser. Hvis du opfylder alle 4 supplerende betingelser, vil du kunne få permanent opholdstilladelse efter at have boet lovligt i Danmark i mindst 4 år i stedet for 8 år.

 • Du skal have bestået Prøve i Dansk 3
 • Du skal have arbejdet i mindst 4 år
 • Du skal bestået en medborgerskabsprøve eller have udvist aktivt medborgerskab
 • Du skal have haft en gennemsnitlig årlig indkomst over et vist beløb. I 2023 er beløbet 309.824,37 kr.

Forlængelse af opholdstilladelse

Har man opnået opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring, vil man som udgangspunkt have fået tildelt en tidsbegrænset opholdstilladelse (midlertidig opholdstilladelse). Hvis man ønsker at forlænge sin opholdstilladelse på baggrund af en familiesammenføring, skal man leve op til en række betingelser. Betingelserne varierer alt efter hvilken type familiesammenføring der er tale om. 

Familiesammenføring med en ægtefælle eller samlever:

 • Det er et krav, at ægtefællen i Danmark er fastboende i Danmark. Begge ægtefæller skal have samliv på samme adresse
 • Det er et krav, at ægtefællen råder over en selvstændig bolig af rimelig størrelse. Som udgangspunkt skal der være ét rum pr. beboer
 • Det er et krav, at ingen af ægtefællerne har modtaget hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller efter integrationsloven

Man skal indgive ansøgningen om forlængelse inden din nuværende opholdstilladelse udløber. Du kan tidligst ansøge 3 måneder før den udløber.

Ventetid på sagsbehandling

Den forventede maksimale sagsbehandlingstid for ansøgninger om familiesammenføring er 7-9 måneder. 

Gebyr - hvad koster det?

Reglerne om ægtefællesammenføring bliver løbende ændret, og den generelle tendens er, at det bliver mere og mere vanskeligt at få lov til at få sin ægtefælle til Danmark. 

SagstypeGebyr
Familiesammenføring10.330 kr. (1.384,72 euro)
Forlængelse af familiesammenføring2.920 kr. (391,42 euro)

Kilde: Ny i Danmark

Hvordan ansøger man om familiesammenføring?

På Nyidanmark.dk kan I finde ansøgningsskemaet som I skal bruge til at søge om familiesammenføring. Herudover kan du blive klogere på din egen situation og hvordan du ansøger efter dem. I kan både vælge at søge i Danmark eller fra ansøgerens hjemland.

Hvad kan Lexly hjælpe med?

Hos Lexly forstår vi at familiesammenføring kan være vanskeligt med en jungle af regler. Vi kan hjælpe med at udfylde alle relevante papirer og ansøgninger korrekt, så du sikrer at grundlaget for ansøgningen er på plads. Herudover kan vi hjælpe med yderligere spørgsmål vedrørende kravene til familiesammenføring. Vi står klar til at hjælpe med alt fra tilknytningskravet, afslag på ansøgninger til børn under 15 år og familiesammenføring. 

Hos Lexly foregår det sådan, at du først opretter en sag, hvor du beskriver hvad du ønsker hjælp til. Hvis du har relevante papirer som skal vedhæftes, kan du også vedhæfte dem. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag os hos. 

Sagen vil blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i udlændingeret, så du er sikker på at få kompetente fagfolk på opgaven. Sagen og eventuelt tilhørende materiale bliver kigget igennem og vores jurister vil stille yderligere spørgsmål hvis det er nødvendigt. Du vil herefter modtage et eller flere tilbud på, hvordan opgaven vil blive løst for dig.

Ønsker du at acceptere en af løsningerne, accepterer du blot tilbuddet hvorefter sagsbehandlingen vil påbegynde. Du vil altid have det fulde overblik over hvilke omkostninger der er forbundet med sagen og du betaler først når behandlingen er afsluttet. 

Al sagsbehandling foregår online. På den måde har du altid overblik over hvad der sker i din sag. 

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan foregår familiesammenføring?

Opholder du dig i Danmark, og bor din familie i udlandet, kan der opstå et naturligt ønske om at flytte sammen. Med en tilladelse til familiesammenføring kan din familie flytte til Danmark. Om din familie kan opnå familiesammenføring i Danmark, afhænger af mange regler og omstændigheder, som du kan blive klogere om med Lexly.

Hvem betaler for familiesammenføring? 

Du skal betale et gebyr for behandling af ansøgning, klage eller anmodning om genoptagelse på visse sagsområder, medmindre du er fritaget for at betale gebyr. Du skal normalt betale gebyr, når du ansøger om opholdstilladelse eller om tidsbegrænset forlængelse af opholdstilladelse på bl.a. familiesammenføring, arbejde, studie/forskere m.m.v

Hvor mange får familiesammenføring?

I 2020 var der 5402 ansøgninger om familiesammenføring. I 2021 var tallet på 5970 ansøgninger ifølge Udlændingestyrelsen.

Priser fra

6.735 kr.

Inkl. moms

Hjælp til familiesammenføring
Sådan fungerer det
 • Få et uforpligtende tilbud.
 • Vi afklarer hvilken hjælp
  du behøver.
 • Du vælger selv hvornår
  du vil gå videre.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis