Baggrund

Opsigelse eller ophævelse af erhvervslejemål

Opsigelse eller ophævelse af et erhvervslejemål er en ofte forekommende situation og giver som regel ikke anledning til problemer. Der er dog tilfælde, hvor uenigheder alligevel opstår omkring det aftalemæssige indhold af forholdet. I disse tilfælde er det en fordel at have nem adgang til juridisk indsigt. Lexly har adskillige jurister, der er specialiserede i erhvervslejeret og derfor kan vores rådgivere sikre en effektiv opgaveløsning. Lexly er desuden med gennem hele sagsforløbet, hvilket garanterer en kompetent rådgivning.

Indhent uforpligtende tilbud
Vi sørger for at du har overblikket
Følg din sag online
Alle informationer er samlet ét sted
Alt er forsikret
Du kan trygt handle her

Priser fra

1.796 kr.

Ekskl. moms

Lad en af vores jurister hjælpe

Få hjælp af jurist Indhent et uforpligtende tilbud
Kunder der bruger Lexly
Logo Kemp Og Lauritzen Logo Telia Logo Gjensidige Logo Airtame Logo Billetto

Erhvervslejeretten er mere kompliceret end den almene lejeret. Blandt andet på grund af de mange undtagelser til hovedreglerne, samt frister og formkrav, der skal overholdes. Det er derfor også væsentligt at forholde sig til disse formkrav, da man ellers risikerer at en opsigelse eller ophævelse er ugyldig, hvilket kan føre til tab af krav. Opsigelse eller ophævelse af erhvervslejemål kan derfor i nogle tilfælde føre til uenigheder om det bagvedliggende grundlag, ligesom der kan opstå tvister omkring forståelsen af lejekontraktens indhold.

For udlejere

Medmindre andet er aftalt, så skal udlejere normalt iagttage opsigelsesvarsler på 3 måneder for erhvervslokaler, og 1 måned for blandt andet garager, stalde og lignende. Der skal dog foreligge en rimelig grund for opsigelsen, og denne skal gives skriftligt til lejeren. Der er yderligere særlige regler for virksomheder med en særlig tilknytning til ejendommen. Under en rimelighedsbetragtning kan udlejer ifalde erstatningsansvar overfor lejer, hvis dette er tilfældet. Udlejere kan altid opsige et erhvervslejemål når:

  • Virksomheden består af lokaler til restauration, butik, kiosk eller tilsvarende på eksempelvis banegårde, teatre og foreningsbygninger, hvor forretningen står i direkte tilknytning til disse og hovedsageligt benyttes at disses publikum.
  • Udlejer selv ønsker at benytte det lejede.
  • Vægtige grunde desuden gør det særligt nærliggende for udlejeren at blive løst fra lejeforholdet.
  • Udlejere skal dog iagttage et varsel på 1 år, når nedrivning eller ombygning medfører, at det lejede skal fraflyttes.

Der er desuden altid en mulighed for, at udlejer opsiger lejer, hvis lejeren eller dennes ansatte ikke har iagttaget god skik og orden ved benyttelse af det lejede. I helt ekstreme tilfælde kan dette anses for kontraktbrud, så udlejeren kan se bort fra varselsfristerne og ophæve kontrakten straks.

For lejere

Lejeren kan som udgangspunkt frit opsige et erhvervslejemål med 3 måneders varsel, og 1 måneds varsel for så vidt angår garager, stalde og lignende, medmindre andet er aftalt i kontrakten. Ligesom udlejeren, kan lejer altid ophæve lejeaftalen straks hvis den anden kontraktpart har begået kontraktbrud. Det kan f.eks. være i tilfælde af, at det lejede ikke er, hvad der er aftalt.

Lejer kan fraflytte erhvervslejemålet før opsigelsesvarslet udløber, men lejer skal dog stadig betale lejen for den resterende periode af opsigelsesvarslet. I en sådan situation skal udlejer dog bestræbe sig bedst muligt på at genudleje erhvervslejemålet hurtigst muligt.

Bliver man som lejer af et erhvervslejemål opsagt, når man ikke driver restaurationsforretning, butik, kiosk eller lignende med direkte tilknytning til banegård, teater, foreningsbygning eller tilsvarende, så kan udlejeren ifalde erstatningsansvar for eventuelle tab lidt af lejeren såsom flytteomkostninger, sagkyndig bistand og driftstab, samt godtgørelse for tab af goodwill. Lejeren skal ikke fraflytte lejemålet, før der er stillet sikkerhed for erstatningen. Dette forudsætter dog, at lejer ikke har misligeholdt lejeaftalen.

Hjælp til opsigelse af lejemål

Opsigelser og ophævelser skal altid foreligge skriftligt, uanset om det er udlejer eller lejer, der ønsker at opsige. Udlejer skal – udover at give en rimelig begrundelse for opsigelsen – også gøre lejer klar over hans ret til indsigelse. Foreligger disse oplysninger ikke, så vil en opsigelse fra udlejer være ugyldig. Hvis lejeren ønsker at gøre indsigelse, skal dette ske indenfor 6 uger fra at opsigelsen er modtaget.

Ønsker du hjælp til, hvordan du som lejer eller udlejer opsiger en aftale om lejemål, hjælper vi med alle de forhold, der er i relation til dette emne. Vores eksperter i erhvervslejeret har stor erfaring med blandt andet vurdering af, hvornår et givent forhold berettiger en udlejer til at opsige en aftale om leje af erhvervslokaler, ligesom vores jurister også hjælper med at udfærdige opsigelser i overenstemmelse med gældende formkrav.

Hvordan foregår sagsbehandlingen?

Ønsker du juridisk rådgivning i relation, hvordan du opsiger dit erhvervslejemål, eller ønsker du som udlejer rådgivning om, hvordan du opsiger en lejer, foregår det praktisk sådan, at du skal oprette en sag hos os, hvor du beskriver, hvad du gerne vil have hjælp til og omfanget af dit behov. Har du en tilhørende erhvervslejekontrakt, skal denne vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget sagen, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i erhvervslejeret. De vil kigge sagen og dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse på platformen. Når rådgiverene har fået et overblik over, hvilken løsning du har brug for, vil du modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har du det det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet vil der ske betaling.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er erhvervslejemål?

Hvis lejemålet udelukkende er udlejet til andet end beboelse, er der tale om et erhvervslejemål. Det betyder også, at det er reglerne i erhvervslejeloven, der gælder. Erhvervslejeloven gælder for leje og fremleje af lokaler, der udelukkende er udlejet til andet end beboelse.

Hvornår kan man opsige sit erhvervslejemål?

Udgangspunkt er at udlejeren ikke frit kan opsige et erhvervslejemål. Dog kan udlejer som udgangspunkt i henhold til erhvervslejeloven med 3 måneders varsel frit opsige lejeforhold om lokaler til restauration, butik, kiosk eller tilsvarende brug på banegårde, i teatre, foreningsbygninger, forlystelsesanlæg, skove, parker og lignende. Dette kaldes også etablissementslejemål.

Hvornår kan en udlejer opsige en lejer?

Lovlige grunde til en opsigelse fra udlejer kan f.eks. være, hvis udlejer selv vil benytte det lejede, at lejemålet skal nedrives/ombygges, så lejers fraflytning er nødvendig, når god skik og orden er tilsidesat fra lejerens side, eller når andre vægtige grunde gør det magtpåliggende for udlejer at blive løst fra lejeforholdet.

Priser fra

1.796 kr.

Ekskl. moms

Lad en af vores jurister hjælpe

Få hjælp af jurist Indhent et uforpligtende tilbud

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis