Baggrund

Insolvens

Det er et altovervejende krav for en konkursbehandling, at en person eller virksomhed, samlet set skyldneren, er insolvent. En skyldner er insolvent, hvis skyldneren ikke har de fornødne midler til at betale sine regninger (sine kreditorer) rettidigt.

Indhent uforpligtende tilbud
Vi sørger for at du har overblikket
Følg din sag online
Alle informationer er samlet ét sted
Alt er forsikret
Du kan trygt handle her

Priser fra

1.796 kr.

Ekskl. moms

Lad Lexlys rådgivere hjælpe dig

Få hjælp til konkursbegæring Du betaler først ved accept af tilbud
Kunder der bruger Lexly
Logo Kemp Og Lauritzen Logo Telia Logo Gjensidige Logo Airtame Logo Billetto

Hvad er insolvens?

Efter konkurslovens § 17, stk. 2, har insolvens to overordnede betingelser til at definere begrebet insolvens:

 • Skyldneren er ude af stand til at betale sine gældsposter ved forfaldstid og
 • denne tilstand er ikke blot midlertidig.  

Solvensbedømmelsen foretages ud fra en ren likviditetsbetragtning. Hvis skyldner har en positiv egenkapital er dette uden betydning, men der er dog nogle afgørelser fra domstolene, der tillægger egenkapitalen betydning.  

Opfordring om betaling bør foreligge forinden indgivelse af konkursbegæring, ellers er det i strid med god advokatskik. Dette viser, at selvom konkursbetingelserne er opfyldte, er det ikke altid ensbetydende med, at en fordringshaver uden videre er berettiget til at kunne indgive konkursbegæring mod skyldneren. Dog kan der forekomme situationer, hvor fordringshaveren må antages at lide et retstab ved ikke at etablere en fristdag ved at indgive konkursbegæringen. Dog er det her kreditoren, der har bevisbyrden for, at der foreligger omstændigheder, der gør at inkassolovens 10 dages påkravsfrist kan fraviges.  

Hvornår er der tale om insolvens?

Det er et altovervejende krav for en konkursbehandling, at en person eller virksomhed, samlet set skyldneren, er insolvent. En skyldner er insolvent, hvis skyldneren ikke har de fornødne midler til at betale sine regninger (sine kreditorer) rettidigt.

Det er dog vigtigt at understrege, at der ikke nødvendigvis er tale om insolvens, hvis skyldneren blot lider af en midlertidig betalingsudygtighed. I dette tilfælde er det skyldneren selv, der skal påvise, at betalingsudygtigheden er midlertidig. Med andre ord skal skyldneren med en vis sikkerhed kunne påvise, at denne, inden for kort tid, igen vil være i stand til at betale sine kreditorer til tiden. Et håb om at være betalingsdygtig i fremtiden er ikke tilstrækkeligt.

Hvem afgør om man er insolvent?

Det er Skifteretten der afgør i forbindelse med indgivelse af begæring om konkurs, om du eller din virksomhed er insolvent eller ej. Hvis begæringen angår en person, som ikke driver virksomhed, skal du sende begæringen til skifteretten, hvor personen bor. I vurderingen af konkursen kigges der bl.a. på din eller din virksomheds betalingsevne.

Hvis skifteretten vurderer, at du eller din virksomhed ikke er i stand til at betale kreditorer ved forfaldstid, er betingelserne for indledning af konkurs- eller rekonstruktionsbehandling som udgangspunkt opfyldt.

Bevisbyrde for insolvens

Der er ligefrem bevisbyrde for, at skyldner ikke kan betale, hvilket indebærer, at konkursrekvirent/kreditor skal bevise betalingsudygtighed. Derimod er der omvendt bevisbyrde for at bevise, at denne betalingsudygtighed er forbigående – altså skyldners bevisbyrde.  

Hvis kreditor har påvist foruroligende momenter, hvis betydning skyldneren ikke straks kan afvise, må skyldneren fremlægge regnskaber, budgetter og øvrige oplysninger til bedømmelse af solvensen og give sine kommentarer til de momenter, som kreditor er fremkommet med.  

Skyldneren kan være insolvent, selvom han kan betale forfalden gæld, når han vil være ude af stand til at betale den øvrige gæld – efterhånden som den forfalder. Jo længere ud i fremtiden det tidspunkt er, desto mere overbevisende må beviserne for insolvens være for at skifteretten afsiger konkursdekret.  

Skifteretten skal vurdere, om betalingsvanskelighederne er så store, at der ingen rimelig udsigt er til, at virksomheden kan fortsætte. Momenter, der kan indgå i betragtningen er: 

 • budgetter,  
 • årsregnskaber,  
 • kapitaltilførsel,  
 • kreditudvidelse,  
 • kreditstandsning fra bankens side og  
 • båndlagt kapital.  

Konkurs kan ikke erklæres, hvis skyldnerens manglende betalingsevne blot er midlertidig. Kan skyldneren betale, hvis der gives ham rimelig tid til realisation af aktiver, bør konkurs formentlig ikke erklæres.  

Der er i loven ikke fastsat en fast tidsperiode for, hvor længe skyldner skal have været betalingsudygtig, men der vil typisk være tale om et par måneder. En udsættelse vil almindeligvis kun gives, hvis det er muligt for skyldneren at fremskaffe likviditet ved salg af aktiver eller ved omlægning af lån. Dog bør udsættelse ikke gives på disse blotte postulater, men skifteretten må foretage en konkret vurdering af skyldnerens realistiske muligheder for at fremskaffe midler. 

Insolvensformodning 

Efter konkurslovens § 18 er der en adgang til berettiget at antage, at skyldner er insolvent.

Formodninger for insolvens:

 • Skyldnerens erkendelse: Det må være nærliggende at antage, at hvis en begæring fra skyldner selv stemmer overens med de foreliggende oplysninger, herunder skyldnernes status, så vil videre undersøgelse om, hvorvidt skyldner er insolvent, være overflødig. Reglen er dog ikke ensbetydende med, at begæringen ikke giver skifteretten adgang til at kræve yderligere oplysninger, eller at hvis erkendelsen ikke stemmer overens med de virkelige forhold, så har skifteretten forbeholdt retten til at undersøge forholdet nærmere.
 • Skyldneren er under rekonstruktionsbehandling: Hvis skyldner er under rekonstruktionsbehandling, så er behandlingen allerede betinget af, at skyldner er insolvent, jf. konkurslovens § 11.
 • Skyldner har foretaget en standsning i betalinger: Skyldners standsning af sine betalinger kan til en vis grad ses som en tilkendegivelse til kreditor, at skyldner ikke er i stand til at betale sin gæld. Hvis denne er midlertidig, er der ikke nødvendigvis tale om insolvens.
 • 3 måneders fristen: Hvis kreditor i 3 måneder har indhentet betaling for udlæg, er der tale om insolvens. Fristen regnes fra konkursbegæringens modtagelse i skifteretten.

Reglen er ikke udtømmende, hvilket indebærer, at en formodning for insolvens også kan ske på andre grundlag.

Kom i gang med det samme

Hos Lexly foregår det sådan, at du først opretter din sag hos os, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til. Har du relevante papirer til din sag, skal disse vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i selskabsret. Lexlys jurister er nøje udvalgte eksperter indenfor deres fagområder, derfor kan du være sikker på at din opgave bliver løst bedst muligt. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for.

Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig. Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet vil der ske betaling. Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Relaterede services

Konkursrådgiver

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan kan insolvens håndteres?

Insolvens kan håndteres på flere måder. Nogle muligheder inkluderer at indgå en aftale med kreditorerne, sælge aktiver for at betale gælden, eller ansøge om en insolvensordning.

Hvad er konsekvenserne af insolvens?

Konsekvenserne af insolvens kan være alvorlige. Det kan føre til tab af aktiver, kreditværdighed, økonomiske begrænsninger, og det kan også føre til personlige problemer som stress og depression.

Hvad er insolvens?

Insolvens er en juridisk proces, hvor en person eller virksomhed ikke længere har økonomisk evne til at betale deres gæld. Dette kan ske, når en person eller virksomhed har en gæld, der er større end deres aktiver.

Priser fra

1.796 kr.

Ekskl. moms

Lad Lexlys rådgivere hjælpe dig

Få hjælp til konkursbegæring Du betaler først ved accept af tilbud

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis