Baggrund

Rekonstruktion

En rekonstruktion betegner en juridisk proces, der bruges til at finde ud af, hvorvidt en virksomhed, der er i økonomisk knibe og ikke kan betale sine regninger, kan reddes.

Indhent uforpligtende tilbud
Vi sørger for at du har overblikket
Følg din sag online
Alle informationer er samlet ét sted
Alt er forsikret
Du kan trygt handle her

Priser fra

1.796 kr.

Ekskl. moms

Lad en rådgiver give dig et tilbud på hjælp til rekonstruktion

Få hjælp til rekonstruktion Du betaler først når du accepterer tilbuddet
Kunder der bruger Lexly
Logo Kemp Og Lauritzen Logo Telia Logo Gjensidige Logo Airtame Logo Billetto

Hvad er rekonstruktion?

Termen ”betalingsstandsning” er blevet fornyet, og hedder nu ”rekonstruktion” eller rekonstruktionsbehandling.

Et selskab eller en person, der er insolvent, kan på begæring tages under rekonstruktionsbehandling. Formålet med rekonstruktion kan være:

  • at udskille levedygtige dele af virksomheden til videre drift
  • at opnå en akkord eller
  • at afvikle en drift

Der gælder for skifteretten en pligt til at udnævne en rekonstruktør og en regnskabskyndig tillidsmand.

En rekonstruktør skal i samarbejde med skyldneren undersøge mulighederne for at rekonstruere den pågældende virksomhed. Tillidsmanden skal bistå skylderen og rekonstruktøren med regnskabskyndig kompetence i forbindelse med rekonstruktionsarbejdet, herunder ved foretagelse af vurderingsopgaver mv.

Selvom der ikke gælder et krav om uddannelse for rekonstruktøren, der alligevel typisk er advokat, så gælder der et krav for tillidsmanden til at være "regnskabskyndig".

Begæring om rekonstruktionsbehandling

Det er for både skyldneren selv (egenbegæring) eller dennes kreditorer muligt at indgive begæring om rekonstruktionsbehandling.

Der gælder et krav for en begæring om rekonstruktionsbehandling, at den skal indgives til skifteretten i den retskreds, hvor skyldneren har sin forretning eller driver sin virksomhed. I tilfælde af, at skyldneren ikke driver virksomhed, skal en begæring om rekonstruktionsbehandling indgives til skifteretten i den retskreds, hvor skyldneren har bopæl eller, hvis der er tale om et selskab, selskabets hjemsted.

En begæring om rekonstruktion kan hverken hæves eller tilbagekaldes, når den er taget til følge. Det vil sige, at en indledt sag om rekonstruktion kun kan ende med akkord, konkurs, eller med at skyldneren bliver solvent.

Krav til indholdet af en begæring

En begæring om rekonstruktion skal ligesom en konkursbegæring være skriftlig, men skal også indeholde følgende:

  • Navn og adresse på skylderen, skyldnerens erhvervsgren og CVR-nr., samt navnet hvorunder virksomheden drives
  • Forslag til, hvem der skal være rekonstruktør samt regnskabskyndig tillidsmand
  • Er der tale om en begæring fra kreditor, skal begæringen indeholde de omstændigheder, som begæringen støttes på.

Hvis der ikke er forslag til rekonstruktør og tillidsmand, har erklæringen som udgangspunkt ingen virkning. Hvis en eller flere af de andre betingelser ikke er opfyldt, kan skifteretten vælge at afvise begæringen eller meddele en kort frist for at rette manglerne.

Virkning

Under en rekonstruktionsbehandling kan kreditorerne som udgangspunkt ikke påbegynde eller fortsætte arrest, udlæg eller brugspanteret. Hensynet bag dette er, at virksomheden i rekonstruktionsperioden skal have ro til at fokusere på driften og tilvejebringe et provenu til størst mulig gavn for kreditorerne i sidste ende.

Så længe en begæring om rekonstruktion behandles eller en rekonstruktionssag verserer, kan en konkursbegæring mod samme skyldner ikke behandles.

Skyldneren kan dog stadig disponere, herunder sælge varer, betale nødvendige eller nye regninger og indgå aftaler. Større dispositioner, hvilket beror på en konkret vurdering, kan kun foretages med rekonstruktørens samtykke. For et selskab gælder det, at hvis der er fare for, at skyldneren vil råde over ejendele til skade for kreditorerne, kan skifteretten bestemme, at rekonstruktøren skal overtage ledelsen af virksomheden.

Rekonstruktion og dets forløb

Forskellige omstændigheder

Er der tale om en begæring om rekonstruktion, som er indgivet af skyldner, vil skifteretten straks indlede rekonstruktionsbehandlingen ved modtagelsen af begæringen, såfremt ovenstående betingelser er opfyldt. Det samme gør sig gældende, hvis begæringen kommer fra en kreditor, så længe der er givet samtykke fra skyldneren.

I tilfælde af, at skyldner er en fysisk person, og vælger ikke at samtykke til begæringen senest på mødet (eksempelvis ved udeblivelse), konverteres rekonstruktionsbegæringen til en konkursbegæring, der straks behandles.

I tilfælde af, at skyldner er en juridisk person, og vælger ikke at samtykke til begæringen senest på mødet, kan skifteretten tage rekonstruktionsforslaget til følge mod ledelsens vilje. Hertil vil det bestemmes, at rekonstruktøren overtager ledelsen af selskabet.

Ikke automatisk konkursbegæring for selskaber

Det er vigtigt at være opmærksom på, at når der er tale om et selskab, der ikke har givet samtykke senest på mødet, så kan skifteretten ikke konvertere en rekonstruktionsbegæring til en konkursbegæring. Hvis et selskab ønskes erklæret konkurs, når en begæring om rekonstruktion ikke tages til følge, så skal der indgives en konkursbegæring. En konkursbegæring og en begæring om rekonstruktion kan godt indgives samtidigt, og indkaldelse kan ske ske til samme tidspunkt.

Praktisk gennemgang af skifterettens pligter

Ved indledningen af en rekonstruktionsbehandling, skal skifteretten beskikke en eller flere rekonstruktører og en regnskabskyndig tillidsmand for skyldneren. Skifteretten er ikke bundet af begæringens forslag til rekonstruktør eller tillidsmand og bestemmer derfor selv, hvem der beskikkes.

Skifteretten fastsætter tidspunktet for et møde med kreditorerne (også benævnt et planmøde). Fristen for afholdelse af planmødet er inden 4 uger efter rekonstruktionsbehandlingens indledning. Derudover indrykker skifteretten en bekendtgørelse i Statstidende, hvori rekonstruktionsbehandlingens indledning offentliggøres, og hvori kreditorerne indkaldes til planmødet.

Planmødet er benyttet til at udarbejde forslag til en rekonstruktionsplan, som gøres af rekonstruktøren. Disse forslag skal være accepteret af skyldneren og skal opfylde følgende:

  • En begrundet redegørelse for hvilken type forslag til rekonstruktion, der forslå, herunder en vurdering af om der er væsentlige forhold, der kan hindre gennemførelsen af den foreslåede type rekonstruktion.
  • Så vidt muligt en regnskabsmæssig balance pr. dagen for indledningen af rekonstruktionsbehandlingen.
  • Oplysning om, hvorvidt den regnskabskyndige tillidsmand mener, der er mangler ved skyldnerens seneste årsrapport og
  • En redegørelse for de væsentligste skridt, der agtes foretaget under rekonstruktionsbehandlingen.

Efter planmødet

I tilfælde af, at der på planmødet ikke vedtages en rekonstruktionsplan af kreditorerne, ophører rekonstruktionsbehandlingen, hvorefter skyldner tages under konkursbehandling.

I tilfælde af, at en rekonstruktionsplan vedtages, men at der efterfølgende sker væsentlige ændringer i forudsætninger for planen, indkaldes der igen til retsmøde i skifteretten, hvorefter der skal tages stilling til det videre forløb.

Hvis planen vedtages, skal den efterfølgende implementeres.

Frister

Der gælder en frist på senest 6 måneder efter planmødet, hvorefter der skal holdes et afstemningsmøde i skifteretten. Afstemningsmødet går ud på, at kreditorerne skal stemme om udarbejdede rekonstruktionsforslag, udarbejdet af rekonstruktøren.

I tilfælde af, at der er et behov for udsættelse af afstemningsmødet, så kan rekonstruktøren ved et møde i skifteretten, helst i samråd med kreditorerne, anmode om udsættelse af afstemningsmødet med indtil to måneder af gangen, så længe det ikke samlet set overstiger 4 måneder.

En rekonstruktionsbehandling varer typisk i syv måneder og må maksimalt vare et år. Hvis skyldner er insolvent ved rekonstruktionsbehandlingens ophør, vil der automatisk indledes konkursbehandling.

Kom i gang med rekonstruktion

Hos Lexly foregår det sådan, at du først opretter din sag hos os, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til. Har du relevante papirer til din sag, skal disse vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i selskabsret. Lexlys jurister er nøje udvalgte eksperter indenfor deres fagområder, derfor kan du være sikker på at din opgave bliver løst bedst muligt. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for.

Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig. Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet vil der ske betaling. Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er rekonstruktion?

Rekonstruktion er skridtet før konkurs. Hvis det ser ud til, at et insolvent selskab igen kan blive solvent, kan skifteretten blive bedt om at indlede en rekonstruktion. En rekonstruktion kan ske ved, at dele af selskabet sælges fra, eller hvis kreditorerne går med til, at gælden bliver nedsat eller udskudt.

Hvad er formålet med rekonstruktion?

Ideen med en rekonstruktion er at undgå at lukke virksomheden ned, som ved en konkurs, men i stedet forsøge at få den på fode igen.

Hvor lang tid tager en rekonstruktion?

En rekonstruktionsbehandling varer typisk i syv måneder. Den skal være afsluttet inden ét år. Hvis virksomheden stadig er insolvent efter rekonstruktionen, indleder skifteretten automatisk konkursbehandling.

Priser fra

1.796 kr.

Ekskl. moms

Lad en rådgiver give dig et tilbud på hjælp til rekonstruktion

Få hjælp til rekonstruktion Du betaler først når du accepterer tilbuddet

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis