Baggrund

Ansættelseskontrakt for funktionærer

For både arbejdsgiver og arbejdstager er fundamentet i et ansættelsesforhold ansættelseskontrakten. Ansættelseskontrakten er en aftale mellem arbejdsgiveren og medarbejderen, som fastlægger under hvilke vilkår arbejdet skal udføres. Som funktionæransat har man en betydelig udvidet lovmæssig beskyttelse i forhold til andre typer af ansatte. Lad Lexlys juridiske eksperter hjælpe dig med at udfærdige eller gennemgå din ansættelseskontrakt.

Tager 10 minutter
Kan downloades med det samme
Genereres automatisk
Skræddersyet udfra dine svar
Tilkøb ekspertrådgivning
Vi finjusterer dokumentet til dig
Lav online
249 kr.
Med jurist
Fra 4.499 kr.

Pris

249 kr.

Ekskl. moms

Opret ansættelseskontrakt Betaling først til sidst
Sådan fungerer det
 • Svar på spørgsmålene i vores online formular.
 • På kun 10 min at får du et
  juridisk korrekt dokument.
 • Lav ændringer i
  dokumentet eller hent
  det som PDF.
Kunder der bruger Lexly
Logo Kemp Og Lauritzen Logo Telia Logo Gjensidige Logo Airtame Logo Billetto

Funktionærer

Funktionærer er underlagt de almindelige love, der regulerer arbejdsmarkedet. Det vil typisk være arbejdsbevisloven, ferieloven, sygedagpengeloven og særligt for funktionærer, funktionærloven. En arbejdsgiver har altså pligt til at udfærdige en ansættelseskontrakt for funktionærer, når en ansat gennemsnitligt arbejder mere end 8 timer ugentligt. Aftalen skal være den ansattes hænder senest 1 måned efter ansættelsen er påbegyndt. Arbejdsgiveren har desuden pligt til at oplyse arbejdsgiveren om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet.

Ydermere nyder funktionærer – i kraft af funktionærloven – en række lovbestemte rettigheder. Disse vedrører bla. opsigelse, løn under sygdom, særlige regler for ferie, saglige argumenter for opsigelse mv.

Hvornår er man funktionær?

Funktionærer opnår en stærkere beskyttelse end almindelige lønmodtagere. En arbejdsgiver og ansat skal derfor være opmærksom på, om man er ansat som funktionær. Der indtræder typisk funktionærstatus, når man indtager en tjenestestilling og har en gennemsnitlig arbejdstid på mere end 8 timer ugentlig. Funktionærloven definerer desuden funktionærer som personer, hvis arbejde overvejende består af de nedenfor angivne arter:

 • Handels- og kontormedhjælpere, beskæftiget ved køb eller salg, ved kontorarbejde eller dermed ligestillet lagerekspedition
 • Personer, hvis arbejde består i teknisk eller klinisk bistandsydelse af ikke-håndværks- eller -fabriksmæssig art, og andre medhjælpere, som udfører et arbejde, der kan sidestilles hermed.
 • Personer, hvis arbejde udelukkende eller i det væsentlige består i på arbejdsgiverens vegne at lede eller føre tilsyn med udførelsen af andres arbejde.

Behøver man ansættelseskontrakt til en funktionær?

Det er vigtigt at bemærke, at en ansættelseskontrakt er en grundlæggende nødvendighed for en funktionær. Dette sikrer klarhed og gennemsigtighed for både arbejdsgiver og medarbejder om vilkårene for ansættelsen.

Uden en korrekt ansættelseskontrakt kan der opstå misforståelser eller tvister mellem arbejdsgiver og medarbejder, som kan føre til unødvendige konflikter. Desuden giver ansættelseskontrakten en funktionær et klart overblik over hans eller hendes rettigheder og forpligtelser i henhold til funktionærloven. En sådan kontrakt hjælper også med at definere funktionærens rolle, ansvar og forventninger, hvilket kan bidrage til at skabe et sundt og produktivt arbejdsmiljø.

Funktionæres udvidede rettigheder

Funktionærer har mange udvidede rettigheder sammenlignet med ansatte, der ikke er funktionærer. Nedenfor kan du se de vigtigste.

Forudsat at funktionæren ikke har en tidsbegrænset ansættelseskontrakt, så gælder der et udvidet opsigelsesvarsel i forhold til andre typer ansættelser. Funktionærer nyder følgende opsigelsesvarsler:

 • 1 måneds opsigelse fra udgangen af måneden de første 6 måneder af ansættelsen.
 • 3 måneders opsigelse fra udgangen af måneden efter 6 måneders ansættelse.
 • Forhøjes med 1 måned hvert 3. ansættelsesår op til 6 måneders opsigelsesvarsel.
 • Opsiges en funktionær efter 12 år eller 17 år på en arbejdsplads skal arbejdsgiveren desuden betale, hvad der svarer til henholdsvis 1 og 3 måneders løn.

Opsiges en funktionær desuden efter at have været ansat i mere end 1 år uden en begrundelse, der må anses som rimelig under hensyn til den ansattes eller virksomhedens forhold, så skal virksomheden betale godtgørelse. Godtgørelsen kan dog ikke overstige, hvad der ville svare til funktionærens løn i halvdelen af varslingsperioden. Bliver en funktionær derimod uretmæssigt bortvist fra sin arbejdsplads, så har han ret til at få udbetalt løn for det, der ville have været det fulde opsigelsesvarsel. I visse tilfælde kan bortvisningen dog have påført den ansatte yderligere skade, og så er udgangspunktet de almindelige erstatningsretlige regler.

Ingen af reglerne i funktionærloven kan fraviges ved aftale, da de er minimumsbeskyttelse. Indeholder en funktionærs ansættelseskontrakt tilkendegivelser om, at den ansatte ikke nyder nogle af de rettigheder, der følger af funktionærloven, så har de dem alligevel. På samme måde kan man ej blot angive arbejdstypen som noget andet end funktionærarbejde og dermed betragte den ansatte som ikke-funktionær, hvis den ansatte reelt laver funktionærarbejde.

Hvad skal en ansættelseskontrakt for funktionærer indeholde?

Ansættelseskontrakterne kan sammensættes på mange forskellige måder, så de passer til den enkelte arbejdsgiver og arbejdstager. Dog er der nogle elementer i kontrakten som næsten altid vil tilstede, herunder:

 • Partsoplysninger (arbejdstager og arbejdsgiver) samt arbejdsplads.
 • Stillingsbetegnelse (herunder beskrivelse af arbejdets indhold samt arbejdstid) og overenskomst.
 • Tiltrædelsestidspunkt.
 • Løn, bonus og evt. løntillæg.
 • Ferierettigheder og løn under ferie.
 • Sygdom og barsel.
 • Opsigelsesvarsel og de sædvanlige regler i Funktionærloven.

Funktionærer under overenskomst

Mange funktionærstillinger er regulerede under overenskomster. Disser dækker typisk rettigheder vedrørende barns 1. sygedag, ret til betalt ferie og andre medarbejderfordele. Disse fordele gælder sideløbende med funktionærlovens bestemmelser. Ligesom med kontrakter kan man ikke aftale noget dårligere i overenskomsten, end hvad der følger af funktionærloven. Man kan imidlertid altid aftale noget bedre. Derfor er det ligeledes vigtigt at udarbejde ansættelseskontrakt for funktionærer.

Gyldiggørelse af ansættelseskontrakt for funktionær

For at en ansættelseskontrakt for en funktionær skal være gyldig og bindende, skal den opfylde visse kriterier.

Først og fremmest skal kontrakten indeholde alle de nødvendige oplysninger om ansættelsesforholdet, såsom arbejdstid, løn, og opsigelsesvarsel.

Derudover er det essentielt, at kontrakten overholder de gældende love og regler, der er fastsat i blandt andet funktionærloven.

Det er også vigtigt, at både arbejdsgiver og medarbejder er klar over, at de ikke kan aftale vilkår, der er dårligere end de minimumskrav, som er fastsat i loven.

En ansættelseskontrakt skal desuden være skriftlig og udleveres til funktionæren senest én måned efter ansættelsens begyndelse.

For at sikre gyldigheden er det også vigtigt, at begge parter har en fælles forståelse af kontraktens indhold, og at kontrakten underskrives af både arbejdsgiver og funktionær.

Det er en god praksis at gennemgå kontrakten sammen og sørge for, at alle parter er indforståede med vilkårene, før den underskrives. Såfremt der skulle opstå uoverensstemmelser eller tvivl omkring ansættelseskontraktens vilkår, anbefales det at søge juridisk rådgivning.

Sådan hjælper Lexly med ansættelseskontrakter for funktionærer

Ønsker du hjælp til at få en vurdering af en ansættelseskontrakt, få udfærdiget en kontrakt eller råd og vejledning omkring arbejdsretten, så har det aldrig været nemmere at komme nemt og sikkert i mål. Hos Lexly foregår det sådan, at du først opretter din sag hos os, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til. Har du relevante papirer til din sag, skal disse vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i arbejdsret. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet vil der ske betaling.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Relaterede services

Ansættelseskontrakt uden overenskomst

Ofte stillede spørgsmål

Hvad skal ansættelseskontrakten for funktionærer indeholde?

Din ansættelseskontrakt fungerer som fundamentet for dit ansættelsesforhold. Din ansættelseskontrakt fastsætter bl.a. dine vilkår i jobbet i forhold til løn, arbejdstid, ferie, barsel, klausuler og opsigelsesvilkår. Det bør herudover fremgå i din kontrakt, at du er omfattet af funktionærloven.

Hvornår er man omfattet af funktionærloven?

Man er omfattet af funktionærloven, hvis det arbejde, du udfører, er af en bestemt art – typisk handels- eller kontorarbejde, teknisk eller klinisk bistandsydelse eller ledelse. Du arbejder gennemsnitligt mere end otte timer om ugen og en overordnet chef fastlægger rammerne for dit arbejde.

Hvordan udarbejdes ansættelseskontrakt for funktionærer?

Hos Legalhero har vi gjort det nemt og enkelt for dig at oprette en ansættelseskontrakt. Hos Lexly benytter vi vores smarte dokument-generator. I dokumentgeneratoren bliver du stillet en række spørgsmål, som du skal besvare, hvorefter din konktrakt er klar til at blive underskrevet digitalt og downloadet. 

Lav online
249 kr.
Med jurist
Fra 4.499 kr.

Pris

249 kr.

Ekskl. moms

Opret ansættelseskontrakt Betaling først til sidst
Sådan fungerer det
 • Svar på spørgsmålene i vores online formular.
 • På kun 10 min at får du et
  juridisk korrekt dokument.
 • Lav ændringer i
  dokumentet eller hent
  det som PDF.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis