Baggrund

Opsigelse under sygdom

Hvis du eller din arbejdsplads ønsker at fyre en medarbejder under sygdom, skal det ske på et sagligt grundlag, og en række betingelser skal være opfyldt. Bliv klogere på dine rettigheder og muligheder her.

Indhent uforpligtende tilbud
Vi sørger for at du har overblikket
Følg din sag online
Alle informationer er samlet ét sted
Alt er forsikret
Du kan trygt handle her

Priser fra

1.796 kr.

Ekskl. moms

Lad en af vores jurister hjælpe

Få hjælp af jurist Indhent et uforpligtende tilbud
Kunder der bruger Lexly
Logo Kemp Og Lauritzen Logo Telia Logo Gjensidige Logo Airtame Logo Billetto

Opsigelse under sygdom - kan man det?

Man har ret til at være fraværende fra arbejdet grundet sygdom, men det er ikke altid uden konsekvenser. Der er således ikke noget til hinder for, at en medarbejder kan blive opsagt under sygdom eller efter en sygdomsperiode. Betingelsen er dog, at opsigelsen skal dog være sagligt begrundet.

Det vil altid være en konkret vurdering, om en opsigelse er sagligt begrundet.

Betingelser

Nedenstående betingelser skal være opfyldt, hvis din du ønsker at opsige en medarbejder under en sygemelding: 

  • Du har været sygemeldt i længere tid
  • Der er ikke umiddelbart udsigt til, at du genoptager dit arbejde indenfor nærmeste fremtid.
  • Din sygemelding betyder, at din arbejdsgiver får driftsmæssige vanskeligheder.

Du kan også blive opsagt, hvis du har været syg i 120 dage beregnet over en periode på 12 måneder (gælder dog ikke for offentligt ansatte). 

Opsigelse ved 120 dages sygdom 

120-dages-reglen, som findes i Funktionærlovens § 5 stk. 2, betyder kort sagt, at du kan blive opsagt, hvis du har været syg i mindst 120 kalenderdage inden for et år. Beskyttelsen i forskelsbehandlingsloven indebærer dog, at sygdom relateret til handicap ikke kan medregnes i opgørelsen af de 120 sygedage.  

Hvor lang opsigelsesvarsel du har, står i din kontrakt. Man skal være opmærksom på, at reglen ikke gælder for offentligt ansatte.

Opsigelse af fleksjobber under sygdom 

En arbejdsgiver har altid mulighed for at afskedige en medarbejder med en saglig begrundelse. Det gælder også ansatte i fleksjob. Som arbejdsgiver skal man især være opmærksom på, at vedkommende kan være beskyttet af Lov om forbud mod forskelsbehandling. Forskelsbehandlingsloven beskytter medarbejdere, der lider af et handicap, mod opsigelse som en direkte eller indirekte følge af deres handicap. 

Hvis man som arbejdsgiver overvejer at afskedige en medarbejder ansat i fleksjob, kan man med fordel tage kontakt til jobcentret. De vil formentlig prøve at udarbejde en anden løsning og informere om de forskellige beskyttelseshensyn man skal være opmærksom på. 

Opsigelse under sygdom - timelønnet 

Det er muligt at opsige en timelønnet medarbejder, selvom de er syge. Arbejdsgivere har ret til at opsige medarbejdere af forskellige årsager, herunder sygdom. Timelønnede medarbejdere har typisk ikke et opsigelsesvarsel og kan derfor opsiges med dags varsel. Dog skal man stadig være opmærksom på, om den timelønnede medarbejder er omfattet af en overenskomst og om vedkommende har funktionærstatus.

Tjenestemand opsigelse sygdom

I Danmark kan tjenestemand opsiges på grund af sygdom, men der er visse regler og procedurer, der skal følges.

Når en tjenestemands helbredsforhold medfører sygefravær af længere varighed, hyppigt sygefravær over en længere periode eller i øvrigt skaber tvivl om, hvorvidt tjenestemanden fremtidigt kan varetage sin stilling, og det ikke skønnes, at ændrede arbejdsvilkår vil bedre situationen, skal tjenestemandens arbejdsdygtighed vurderes, med henblik på at konstatere om der er grundlag for afskedigelse på grund af svagelighed, jf. § 3 i afskedscirkulæret. Afsked af en tjenestemand på grund af sygdom forudsætter bl.a., at Medarbejder- og Kompetencestyrelsen – efter indhentet udtalelse fra Helbredsnævnet – har afgivet en pensionsretlig udtalelse om, at der er grundlag for at yde svagelighedspension til den pågældende.

I forbindelse med afskedigelse af en tjenestemand på grund af sygdom skal der alle parter høres over opgørelsen af den pågældendes sygefravær. Der skal endvidere partshøres over konklusionerne i de lægeerklæringer, der indgår i afskedsgrundlaget.

Kilde: Medarbejder og kompetencestyrelsen

Hvor mange sygedage må du have før fyring?

Ansatte ved offentlig overenskomst

Som udgangspunkt kan der ikke sættes dage på, hvor længe du skal være syg, før du som ansat med offentlig overenskomst sagligt kan afskediges. Det vil altid bero på en konkret vurdering, hvor din anciennitet også vil spille ind.

120-dages reglen gælder aldrig direkte, hvis du er offentligt ansat. Men din arbejdsgiver kan dog fortsat godt vælge at bruge de 120 sygedage som en tommelfingerregel for, hvornår en opsigelse på grund af for højt sygefravær skal tages op til vurdering.  

Ansatte på privat overenskomst

Der gælder som udgangspunkt for en medarbejder, der er ansat på overenskomst, at denne har ret til løn under sygdom.

Er du ansat med 120-dages reglen, kan du, når visse betingelser er opfyldt, efter 120 sygedage inden for det sidste år, fyres med en måneds varsel.

Hvis din arbejdsgiver vil have ret til at benytte sig af 120-dagesreglen, skal det udtrykkeligt fremgå i dit ansættelsesbevis. 

Særligt om graviditet og handicap

Det er i barselsloven samt ligebehandlingsloven bestemt, at graviditet og barsel er lovligt forfald. Graviditetsbetinget sygdom kan ikke lovligt danne grundlag for opsigelse, og dette gælder også ved ukendskab til graviditeten.

I Danmark er der også specifikke regler og beskyttelse på plads for personer med handicap i forbindelse med opsigelse. Det følger af forskelsbehandlingsloven, at en arbejdsgiver har en forpligtelse til at tilpasse arbejdet, så det passer til forskellige mennesker. Det betyder, at arbejdsgiveren skal tilpasse arbejdspladsen til den handicappede medarbejder, så medarbejderen kan fungere i stillingen på lige fod med de andre medarbejdere.

Handicaprelateret sygdom tæller ikke med i 120-dages reglens opgørelse, hvis fraværet skyldes, at arbejdsgiveren ikke har opfyldt sin tilpasningsforpligtelse.

Sådan kan Lexly hjælpe

Hos Lexly kan vi tilbyde dig/din arbejdsplads rådgivning vedrørende opsigelse af en medarbejder under sygdom. Hos Lexly står vi klar til at hjælpe dig med din afskedigelse, så du sikrer overholdelse af alt relevant lovgivning og undgår dyre erstatningssager.

Hos Lexly foregår det sådan, at du først opretter en sag, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til. Hvis du har relevante papirer som skal vedhæftes, kan du også vedhæfte dem. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os. 

Sagen vil blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i arbejdsret, så du er sikker på at få kompetente fagfolk på opgaven. Sagen og eventuelt tilhørende materiale bliver kigget igennem og vores jurister vil stille yderligere spørgsmål, hvis det er nødvendigt. Du vil herefter modtage et eller flere tilbud på, hvordan opgaven vil blive løst for dig.

Ønsker du at acceptere en af løsningerne, accepterer du blot tilbuddet, hvorefter sagsbehandlingen vil påbegynde. Du vil altid have det fulde overblik over hvilke omkostninger der er forbundet med sagen og du betaler først når behandlingen er afsluttet. 

Al sagsbehandling foregår online. På den måde har du altid overblik over, hvad der sker i din sag. 

Ofte stillede spørgsmål

Kan man blive opsagt under sygdom?

Udgangspunktet er, at man godt kan opsiges under sygdom. Dog skal man som arbejdsgiver være opmærksom på, at man overholder alle regler, herunder f.eks. en saglig begrundelse.

Hvad betyder 120-dages reglen?

Hvis medarbejderen er funktionær eller ansat på funktionærlignende vilkår, står det i funktionærlovens § 5, stk. 2, at der gælder et forkortet opsigelsesvarsel på én måned ved 120 dages sygdom med løn inden for 12 måneder. Medarbejderen skal fortsat være syg på opsigelsestidspunktet og reglen skal være nedskrevet i ansættelseskontrakten.

Hvornår er det sagligt at opsige en medarbejder på grund af et stort sygefravær?

Når man skal vurdere en sag om sygdom, kræver det altid en konkret vurdering, om hvor meget sygefravær der skal til, før en opsigelse er saglig. Sagligheden afhænger bl.a., hvor længe medarbejderen har været ansat, hvornår medarbejderen forventes at genoptage arbejdet, om sygdomsperioden er sammenhængende eller består af flere fraværsdage af kort varighed, og hvilke driftsmæssige gener fraværet medfører.

Priser fra

1.796 kr.

Ekskl. moms

Lad en af vores jurister hjælpe

Få hjælp af jurist Indhent et uforpligtende tilbud

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis