Baggrund

Hovedentrepriseaftale

Hovedentreprise er den mest anvendte entrepriseform for private bygherrer. En hovedentrepriseaftale skaber overblik over jeres rettigheder og pligter i forbindelse med entreprisearbejdet. I Lexly hjælper vi med at forebygge eventuelle konflikter ved at udarbejde en skræddersyet hovedentrepriseaftale efter dine behov.

Indhent uforpligtende tilbud
Vi sørger for at du har overblikket
Følg din sag online
Alle informationer er samlet ét sted
Alt er forsikret
Du kan trygt handle her

Priser fra

2.245 kr.

Inkl. moms

Hjælp til hovedentrepriseaftale
Sådan fungerer det
 • Få et uforpligtende tilbud.
 • Vi afklarer hvilken hjælp
  du behøver.
 • Du vælger selv hvornår
  du vil gå videre.
Vi har bl.a. været omtalt i
Logo Børsen Logo Berlingske Business Logo DR Logo Frederiksborgamtsavis Logo Djøfbladet

Generelt om entreprise

Generelt er entreprise en aftale som indgås mellem en bygherre og en entreprenør om opførsel er et byggeri eller anlæg til en bestemt aftalt pris. Entreprise er herfor en disciplin indenfor bygge - og anlægsbranchen. Entreprise opdeles normalt i tre hovedformer, herunder; fagentreprise, hovedentreprise og totalentreprise. 

Hovedentreprise

En hovedentrepriseaftale er en entrepriseform, hvor bygherren har indgået kontrakt med kun én entreprenør. Hovedentreprenøren har ansvaret for alle andre underentreprenører, men ikke projekteringen. Hovedentreprise er den mest benyttede form for entreprise, når der er tale om private bygherrer. 

Hovedentreprenøren står i spidsen for byggeriet og har derfor ansvaret for at det udføres på det rette tidspunkt og til den rette pris. Hovedentreprenøren vil typisk være et firma inden for byggebranchen.

Fordele ved en hovedentrepriseaftale 

Da det er hovedentreprenøren, der har ansvaret for underentreprenørerne, mindskes risikoen for fejl og misforståelser mellem parterne. Hovedentreprenøren står for økonomien, byggeteknikken og overholdelse af juraen bag projektet. Man kan som bygherre selv skulle sørge for projektmaterialet og ligeledes indhentelse af byggetilladelser

Ved hovedentreprise bliver der ikke udført kvalitetssyn og det anbefales derfor at man indhenter en fagmand til at føre tilsyn og herved sikre at kvaliteten er i orden. 

Entreprenørens arbejde

Det er entreprenøren der varetager byggeriets opførsel og sørger for opfyldelse af bygherrens pligter med hensyn til sikkerhed og miljø. Bygherrens pligter er således overdraget til hovedentreprenøren. Det er derfor hovedentreprenøren, der indhenter nødvendige tilladelser i forbindelse med byggeriet og oppebærer omkostningerne herved. Det er bygherren, der indhenter byggetilladelse. 

Udover selve udførelsen af byggeriet forpligter entreprenøren sig også i at deltage i diverse møder, herunder; projektgennemgang, opstartsmøde, byggemøder, koordineringsmøder, fagmøder og førgennemgang. 

Aflevering af byggeriet

Parterne har i deres hovedentreprisekontrakt aftalt et afleveringstidspunkt af byggeriet. I forbindelse med forsinkelse af arbejdet, kan der aftales bod som kan pålægges entreprenøren for dennes forsinkelse og derfor misligholdelse af kontrakten. Inden afleveringen af byggeriet afholdes der førgennemgang, som er et møde hvor entreprenøren og bygherren gennemgår byggeriet og tjekker for eventuelle mangler. Såfremt der konkluderes at være mangler ved byggeriet, kan disse herved udbedres inden den endelige aflevering. 

Såfremt der skulle opstå forsinkelse med aflevering af projektet, bør det derfor på forhånd være reguleret i entreprisekontrakten, hvad man gør i tilfælde af forsinkelse. 

Sikkerhedsstillelse og forsikring

Både entreprenøren og bygherren skal stille sikkerhed for opfyldelse af deres forpligtelser efter aftaleindgåelsen. Sikkerhedsstillelsen sker blandt andet i form at pengeinstitutgaranti eller kautionsforsikring.

Hovedentreprenøren og underentreprenørerne skal sørge for at være tilstrækkeligt forsikret inden opstart af byggeriet, herunder gennem enten erhvervsansvarsforsikring eller produktansvarsforsikring, og en udvidet graveforsikring. Bygherren skal tegne brand - og stormskadeforsikring i forbindelse med arbejdets begyndelse. 

Betalingsplan

En hovedentrepriseaftale bør indeholde en betalingsplan, så det er klargjort hvorvidt betaling skal ske månedligt eller efter det færdige byggeri. 

Standardbetingelserne i AB18 (Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge - og anlægsvirksomhed) 

Parterne kan selv vælge om de vil vedtage AB18´s bestemmelser i aftaleforholdet. Uden særlig vedtagelse i aftaleforholdet, vil AB18 dog anvendes som udfyldende retsregler i forbindelse med entreprisearbejdet. 

AB18 indeholder regler om blandt andet; parternes aftalen, sikkerhedsstillelse, forsikring, udførelsen af entreprisen, betalingsforpligtelser, forlængelse af frister, forsinkelse af projektet, generelt om arbejdets udførelse, herunder mangler, aflevering, eftersyn. Derudover indeholder AB18 også bestemmelser om ophævelse af entreprisekontrakten og løsninger i tilfælde af konflikter.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er hovedentreprise?

En hovedentrepriseaftale er en entrepriseform, hvor bygherren har indgået kontrakt med kun én entreprenør. Hovedentreprise er den mest benyttede entrepriseform blandt private bygherrer.

Hvad er fordelene ved hovedentreprise?

Da entrepriseaftalen alene er indgået med én entreprenør har denne alene det overordnede ansvar og det er hovedentreprenøren der har ansvaret for underentreprenørerne. På denne måde mindskes risikoen for fejl og misforståelser mellem parterne.

Hvad er forskellen på hovedentreprise og totalentreprise?

Ved en totalentreprise har man som bygherre ansvaret for projekteringen, beregninger og byggetegninger oven i de andre ansvarsområder. Ved en hovedentreprise ligger alt ansvaret hos hovedentreprenøren og denne varetager derfor alle opgaver.

Priser fra

2.245 kr.

Inkl. moms

Hjælp til hovedentrepriseaftale
Sådan fungerer det
 • Få et uforpligtende tilbud.
 • Vi afklarer hvilken hjælp
  du behøver.
 • Du vælger selv hvornår
  du vil gå videre.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis