Adækvans

Adækvans er et erstatningsretligt begreb, der kan almindeligt oversættes til påregnelighed. Adækvans er den anden faktor i bedømmelsen af, hvorvidt en given handling er ansvarspådragende, når der foreligger en kausal handling også kaldet årsagssammenhæng (se kausalitet). Adækvans er således som begreb, anvendt inden for erstatningsretten som en af nødvendighederne for at blive pålagt et erstatningsansvar.

I dansk ret er det ikke tilstrækkeligt for at ifalde erstatningsansvar, at der blot foreligger årsagssammenhæng/kausalitet. Der skal også kunne tilskrives adækvans. Begrebet kan beskrives ved, at skadevolderen ved den pågældende ansvarspådragende handling burde kunne have forudset, at handlingen ville kunne få den ansvarspådragende følge.

De fire erstatningsbetingelser

  • Tab: Skadelidte skal have lidt et tab - et økonomisk tab. Kun økonomiske tab kan erstattes.
  • Ansvarsgrundlag (culpa): Det almindelige ansvarsgrundlag er culpa. Når skaden sker som følge af uagtsomt, er der tale om culpa.
  • Kausalitet: Kausalitet betyder også årsagssammenhæng og er udtryk for, at der skal være en sammenhæng mellem skadevolders handling eller undladelse, og den skade, som er ske
  • Adækvans: Denne betingelse indebærer, at skaden skal have været en påregnelig følge af skadevolderens adfærd

Eksempel på adækvans:

Som eksempel: Skadevolder A kommer til at ramme en parkeret bil, da A parkerer sin egen bil. Udover en bule og en ridse i lakken går også et Fabergé-æg i stykker, da dette vælter ned fra bagsædet i den parkerede bil. Der foreligger uomtvisteligt kausalitet mellem parkeringsskaden og det ødelagte Fabergé-æg. Det er dog tvivlsomt, om der foreligger adækvans, idet det ikke kan formodes, at A ville have kunne forudse, at hans skadevoldende handling (parkeringen) ville forårsage et ødelagt Fabergé-æg.

Hvornår er det objektivt ansvar?

Objektivt ansvar er en særlig form for erstatningsansvar, hvor en person eller enhed kan blive holdt ansvarlig for en skade, selvom vedkommende ikke har handlet uagtsomt eller forsætligt. Det betyder, at der ikke er behov for at bevise culpa (skyld) for at pålægge erstatningsansvar. Objektivt ansvar anvendes i situationer, hvor lovgiveren har fundet det rimeligt at pålægge skadevolderen et ansvar uafhængigt af, om skadevolderen kan bebrejdes for skaden.

I nogle tilfælde kan objektivt ansvar gælde, fordi den aktivitet, som skadevolderen udfører, betragtes som særligt farlig, og det derfor er rimeligt at pålægge en strengere ansvarsstandard. Et klassisk eksempel kan være ejere af potentielt farlige dyr, hvor ejeren kan blive holdt ansvarlig, hvis dyret forårsager skade, selvom ejeren har udvist al nødvendig omhu.

Objektivt ansvar tager typisk udgangspunkt i lovgivning, hvor lovgiveren har besluttet at fravige det traditionelle culpa-baserede ansvar. Det er vigtigt at bemærke, at selvom man kan blive holdt objektivt ansvarlig, kan der stadig være faktorer, som kan begrænse eller udelukke ansvar, såsom force majeure.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis