Bestyrelsesaftale

Hvad er en bestyrelsesaftale?

En bestyrelse fungerer som det øverste ledelsesorgan i et kapitalselskab (ApS eller A/S). Selskabsloven forpligter alle kapitalselskaber til at have en direktion, bestående enten af én eller flere direktører. Det er en valgfri mulighed for et ApS, hvorvidt denne vil indsætte en bestyrelse. Det er dog et krav i selskabsloven for et A/S, at der indsættes en bestyrelse bestående af minimum tre bestyrelsesmedlemmer. Af denne grund kan en bestyrelsesaftale være relevant for at overveje.

Erfaringsmæssigt er det en fordel med en lille og overskuelig, men også effektiv bestyrelse i små og mellemstore virksomheder. Dette skyldes hovedsageligt, at gode bestyrelsesmedlemmer er aktive og ønsker at bidrage til virksomhedens udvikling og drift. Dog stiller dette også krav til direktøren/ledelsen, som skal informere bestyrelsen og gennemføre disse aktiviteter, tiltag og undersøgelser, som besluttes i bestyrelsen.

Hvad er en bestyrelse?

En bestyrelse er en gruppe af personer, der har ansvaret for at lede og styre en organisation eller virksomhed. Bestyrelsen består typisk af eksterne medlemmer, der er uafhængige af virksomheden, og som er udpeget til at varetage selskabets interesser.

Bestyrelsen har en række vigtige opgaver, herunder at fastlægge selskabets strategi og overordnede målsætninger, at udpege og ansætte ledelsen samt at føre tilsyn med virksomhedens drift og økonomi.

Bestyrelse i ApS og A/S

For aktieselskaber (A/S) er det et krav, at der indsættes en bestyrelse og en direktion som selskabets ledelse. For anpartsselskaber (ApS) er det valgfrit om selskabet udelukkende skal bestå af en direktion, eller om selskabet skal ledes af en direktion og en bestyrelse.

Hvordan vælges en bestyrelse?

Når der skal indsættes en bestyrelse, skal bestyrelsen vælges på selskabets generalforsamling bestående af selskabets ejere. I tilfælde af, at selskabet kun har en direktion, skal generalforsamlingen stemme om en ændring af ledelsesmodellen. Det vil sige, at selskabet går fra kun at ledes fra en direktion til at ledes af fx en direktion og en bestyrelse i fællesskab.

Beslutningen, der træffes på generalforsamlingen, skal indføres i selskabets vedtægter. Endvidere skal selskabets tegningsregel opdateres.

Trinvist kan denne proces inddeles i følgende:

 • Beslutning: Selskabets generalforsamling skal stemme om og beslutte oprettelsen af bestyrelsen. Der skal minimum udpeges og vælges 3 medlemmer.
 • Vedtægter: Beslutningen fra generalforsamlingen skal indføres i selskabets vedtægter, og tegningsreglen skal opdateres.
 • Registrering: Selve oprettelsen af bestyrelsen realiseres ved, at beslutningen registreres hos Erhvervsstyrelsen. Dette gøres ved at vedhæfte beslutningsreferatet fra generalforsamlingen (generalforsamlingsprotokollat) samt de opdaterede vedtægter på virk.dk.

Hvilke opgaver varetager en bestyrelse?

En bestyrelse udgør sammen med direktion virksomhedens øverste ledelses og skal sikre, at virksomheden ledes på en forsvarlig måde.

En bestyrelses første og mest fremtrædende opgave er at ansætte en direktion. Her er situationen som oftest, at i en ejerledet virksomhed er ejeren ofte selv direktør eller foretrækker selv at vælge sin direktør, selvom ansvaret ikke tilfalder denne. Alligevel føre bestyrelsen tilsyn med direktionens drift af selskabet. Bestyrelsen udøver sin ledelsesfunktion gennem bestyrelsesmøderne. Der er ingen enkelte svar på, hvor mange møder en bestyrelse skal afholde.

Det er normalt for en bestyrelse at levere en strategi for selskabet, men det er ikke altid det eneste formål, som bestyrelsen bruges for. En bestyrelse fungerer også som et sparringsforum, ligesom et advisory board.

Hvad skal en bestyrelsesaftale indeholde?

Lexly anbefaler, at en bestyrelsesaftale indeholder:

 • Indtræden i selskabets bestyrelse
 • Afholdelse af møder
 • Honorar
 • Oplysninger og tavshedspligt
 • Habilitet
 • Forsikringsforhold
 • Opsigelse og ophævelse
 • Lovvalg og konfliktløsning

Lad Lexly hjælpe dig

Ønsker du juridisk rådgivning, så har det heldigvis aldrig været nemmere. Ved at lade Lexly behandle din sag sikrer du dig, at alt bliver gjort lovmæssigt, og du slipper samtidig for besværet. Hos Lexly foregår det sådan, at du først opretter din sag hos os, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til. Har du relevante papirer til din sag, skal disse vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale inden for retsområdet. Lexlys jurister er nøje udvalgte eksperter indenfor deres fagområder, hvorfor du kan være sikker på, at din opgave bliver løst bedst muligt. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet vil der ske betaling.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Relaterede ord

Betalingspåkrav

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en bestyrelsesaftale?

Bestyrelsesaftaler skaber klarhed om rammerne for samarbejdet og hjælper til at forventningsafstemme samarbejdet. Bestyrelseskontrakten indgås mellem den/de bestemmende kapitalejere og bestyrelsesmedlemmet.

Hvad skal en bestyrelseskontrakt indeholde?

En bestyrelseskontrakt indeholder typisk elementer, der forpligter direktionen og selskabet. Bestyrelseskontrakten hjælper med at forventningsafstemme parterne og præcisere opgaverne i selskabet. Kontrakten vil f.eks. indeholde en beskrivelse af bestyrelsesarbejdet, arbejdsfordelingen, honorar, varighed og opsigelse.

Hvorfor er en bestyrelsesaftale vigtig?

Når de involverede parter har forventningsafstemt samarbejdet, vil det være en fordel, at der foreligger en skriftlig underskrevet kontrakt. Hermed ved den pågældende hvad der forventes af vedkommende og hvilke ansvarsområde vedkommende har.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis