Condictio indebiti

Dækker over det krav man kan stille, hvis en ydelse er blevet udarbejdet på anden vis, end det som er pligtigt. Condictio indebiti er latin og betyder 'aftale for den, der ingen gæld har’. Begrebet dækker over uskrevne regler om et tilbagesøgningskrav, der tilkommer den, som har præsteret en ydelse i den fejlagtige tro, at vedkommende var forpligtet hertil.

I Danmark har vi ikke en lovregel, der nærmere regulerer condictio indebiti. Derfor må retstilstanden herom derfor siges at bero på en retssædvane på lovniveau.

Condictio indebiti i praksis

Udbetaler ens virksomhed et pengebeløb til medarbejderen, som virksomheden ikke skylder medarbejderen, har virksomheden som hovedregel krav på tilbagebetaling. Dog med den undtagelse, hvis det vil være urimeligt eller særligt byrdefuldt. Hvis en virksomhed forholder sig passivt, og er bevidste om at der er udbetalt for meget, vil virksomheden på et tidspunkt fortabe kravet på tilbagebetalingen. 

God og ond tro

Det typiske eksempler på condictio indebiti er for meget udbetalt i løn, pension, honorar osv. Udgangspunktet er, at du skal tilbagebetale dette, evt. efter aftale eller afdragsordning.

Beløbet kan altid kæves tilbagebetalt, hvis du som medarbejder vidste eller burde havde indset, at der var udbetalt for meget. Dog kan der være tilfælde, hvor lønnen ikke kan kræves tilbage - f.eks. vedkommende var i god tro

Juraen herom er ikke lovreguleret, men baserer sig på obligationsrettens almindelige uskrevne grundsætning om tilbagesøgning (condictio indebiti) samt retspraksis på området.

Hvordan er condictio indebiti reguleret?

Condictio indebiti er ikke direkte lovreguleret i Danmark, men er derimod baseret på retssædvaner og generelle obligationsretlige principper, hvilket indebærer, at det er domstolenes praksis og fortolkninger over tid, der afgør retstilstanden for området. Dette betyder, at der i forbindelse med spørgsmål om condictio indebiti henvises til tidligere retspraksis for at afgøre individuelle sager.

Selvom det ikke er fastsat i lov, har det et fast greb i retspraksis, og det anvendes regelmæssigt i tilfælde, hvor der er udbetalt en ydelse fejlagtigt, og den betalende part senere ønsker denne ydelse tilbage. Dette kan være i situationer, hvor der er betalt for meget i løn, pension eller honorar.

Det er et centralt element i condictio indebiti, at den part, der kræver noget tilbagebetalt, har udført ydelsen i den fejlagtige tro, at der var en forpligtelse til at gøre det. Det er således et krav, at betalingen er sket på grund af en fejl eller misforståelse. Dog skal det bemærkes, at der er visse undtagelser, hvor tilbagebetaling ikke kan kræves, især hvis modtageren var i god tro og ikke indså fejlen, eller hvis tilbagebetaling ville være urimeligt byrdefuld.

At retsområdet reguleres via retspraksis snarere end lovtekster betyder, at der er en vis grad af fleksibilitet og tilpasning til de konkrete omstændigheder i den enkelte sag, men det kan også gøre det mindre forudsigeligt, da det bygger på fortolkninger og principper snarere end faste lovregler. Det er derfor afgørende at holde sig opdateret på den seneste retspraksis, når man navigerer inden for dette område.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad betyder condictio indebiti?

Begrebet stammer fra romerretten og betyder kort sagt ‘’tilbagesøgning af det ikke skyldte’’. Det er hermed læren om, i hvilket omfang den, der betaler et beløb forkert, har krav på at på pengene tilbage.

Hvornår kan beløbet ikke kræves tilbage?

I nogle tilfælde har arbejdsgiveren ikke mulighed for at kræve for meget udbetalt løn tilbage. Det vil ofte være i de situationer, hvor det kan vurderes at medarbejderen har handlet i god tro. 

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis