Going concern

Engelsk betegnelse for et princip vedrørende vurderingen af en virksomheds aktiver. Ud fra princippet om going concern vurderes disse aktiver som ved salg med henblik på fortsættelse af virksomheden.

Vurdering af going concern

Som udgangspunkt aflægger en virksomheds ledelse årsrapport ud fra en forudsætning om, at virksomheden formodes at fortsætte sine aktiviteter (going concern). Når ledelsen aflægger årsregnskab, skal den vurdere, om driften kan eller skal fortsætte det næste år. Dette kaldes vurdering af "going concern". Vurderingen af om driften i en virksomhed kan og skal fortsætte fremover, er et vigtigt elementer i årsregnskabsloven. Det er i første omgang virksomhedens ledelse, der skal foretages vurderingen.

Hvornår foretages vurderingen?

Der skal ved hver regnskabsaflæggelse foretages en vurdering af, om virksomheden forventes at kunne fortsætte driften i minimum 12 måneder fra balancedagen.

Hvem har ansvaret?

Når det kommer til evaluering og oprettelse af en virksomheds årsrapport under "going concern"-princippet, ligger ansvaret primært hos virksomhedens ledelse. Det er ledelsens pligt at foretage en nøje vurdering af virksomhedens aktuelle finansielle status og de potentielle risici og muligheder, der kan påvirke virksomhedens evne til at fortsætte driften i den nærmeste fremtid, specifikt i minimum 12 måneder fra balancedagen.

Denne vurdering skal være grundig og omfatte alle relevante faktorer, der kunne have en indvirkning på virksomhedens stabilitet og lønsomhed. I denne proces bør ledelsen inddrage og analysere en række forskellige indikatorer, inklusive, men ikke begrænset til, virksomhedens aktuelle økonomiske position, markedsvilkårene, eventuelle lån og kreditforpligtelser, samt den generelle økonomiske situation.

Desuden bør ledelsen være klar til at uddybe og begrunde deres vurdering gennem nøje dokumentation og argumentation, specielt hvis der er identificeret betydelige usikkerheder, der kunne påvirke virksomhedens evne til at opfylde "going concern"-forudsætningen. Hvis der er tvivl om going concern, skal ledelsen notere dette i årsrapporten og i ledelsesberetningen, således at interessenter, herunder aktionærer, investorer og kreditorer, er fuldt informeret om virksomhedens tilstand og de potentielle risici, den står overfor. Det er således ledelsens ansvar at sikre transparens og åbenhed i forbindelse med virksomhedens finansielle status og fremtidsudsigter.

Revisors holdning

Når en revisor udtaler sig om, at en virksomhed er en 'going concern', indikerer det en forventning om, at virksomheden vil fortsætte sine operationer og være i stand til at møde sine økonomiske forpligtelser i den overskuelige fremtid. Det betyder, at virksomheden forventes at kunne fortsætte med at tjene penge og opretholde sin drift.

Hvis en virksomhed derimod ikke betragtes som en 'going concern', kan det have markante negative effekter på dens finansielle sundhed og anseelse. Dette kan bl.a. resultere i et fald i aktiekurser og vanskeligheder med at skaffe finansiering. Derfor er det vigtigt for virksomheder at holde nøje øje med deres finansielle tilstand og proaktivt tage skridt til at reducere eventuelle risici, der kunne true deres fortsatte drift.

Elementer der kan skabe tvivl om driften

Der findes ikke en direkte udtømmende liste, over hvilke elementer der kan skabe tvivl i en virksomheds driftsevne. Dog kan der opstilles nogle eksempler:

  • Hvis virksomheden har en negativ egenkapital
  • Virksomheden har lån, som der ikke sker forlængelse af eller omlægning af
  • Det er vanskeligt for virksomheden at overholde betingelserne for lånene
  • Kreditorer kan forventes at tilbagekalde tilsagn om finansiel søtte
  • virksomheden har tabt generel markedandele

Going concern - ved usikkerhed og sikkerhed

Der kan opstå en væsentlig usikkerhed om, hvorvidt virksomheden opfylder going concern-forudsætningen, hvilket skal oplyses i årsrapporten.

Hvis der efter vurderingen af virksomheden ikke er tegn på usikkerhed om den fremtidige drift, kan virksomheden fortsætte som hidtil. I så fald kan regnskabet aflægges uden yderligere bestemte oplysninger.

Hvis virksomheden, efter en vurdering, har fundet frem til en væsentlig usikkerhed om driftens fremtid, skal dette beskrives i regnskabet og som en note i ledelsesberetningen.

Hvis forudsætningen om going concern bringes så meget i tvivl, at det anses som urealistisk, at virksomheden kan fortsætte driften, skal virksomheden aflægge årsregnskabet efter realisationsprincippet. Her skal aktiver og forpligtelser måles til de værdier, som de forventes at kunne realiseres til. 

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis