Konventionalbod

Konventionalbod er en ydelse i et kontraktforhold, som en person påtager sig at erlægge, hvis denne ikke opfylder sin pligt eller i øvrigt foretager eller undlader en vis handling.

Hvad er en konventionalbod?

En konventionalbod er en form for kompensation, som en person eller virksomhed betaler til en anden person eller virksomhed som erstatning for en kontraktlig forpligtelse, som ikke er overholdt. Denne form for kompensation er ofte en del af en kontrakt, der er indgået mellem to parter. Konventionalboden er et bestemt beløb, som den skyldige part betaler til den anden part som erstatning for det brud på kontrakten. Beløbet er ofte fastsat på forhånd og kan være et fast beløb eller et beløb, der afhænger af den skade, som den skyldige part har forårsaget. Konventionalboden er ofte et alternativ til retssag, da det kan være en hurtigere og billigere måde at løse tvister på.

Forskellige typer af bod

Der er flere forskellige typer af konventionalbøder, som kan anvendes afhængigt af situationen.

1. Fast konventionalbod: Dette er en fastsat sum, der skal betales, hvis en part ikke overholder deres forpligtelser. Denne type konventionalbod kan være forudbestemt i kontrakten eller kan aftales mellem parterne.

2. Procentvis konventionalbod: Denne type bod er baseret på en procentdel af det beløb, der er involveret i kontrakten. Dette er en fleksibel type, da det kan justeres, hvis der er ændringer i det beløb, der er involveret i kontrakten.

3. Uopsigelig konventionalbod: Denne type bod er ikke opsigelig, og den er uafhængig af den kont

Hvornår benyttes en konventionalbod?

Denne type bod er ofte nødvendig, når der er tale om kontrakter, der involverer store beløb eller lange kontraktperioder. Det er en god måde at sikre, at køberen eller lejeren overholder deres forpligtelser, da det kan være vanskeligt at få et stort beløb tilbage, hvis de ikke gør det.

Den kan også være nødvendigt, når der er tale om kontrakter, der involverer ejendom eller andre værdier, som køberen eller lejeren ikke ønsker at miste.

Hvad er fordelene og ulemperne ved konventionalbod?

Fordelen ved boden er, at den letter håndteringen af misligholdelsen af den del af kontrakten, som konventionalboden knytter sig til. På den måde, ved den misligholdende part på forhånd, hvad den økonomiske konsekvens af misligholdelsen vil være. Det kan have en præventiv virkning i forhold til misligholdelse af kontrakten. Samtidig skal modparten ikke bruge tid og ressourcer på at opgøre sit tab.

Ulempen kan omvendt være netop det forhold, at kompensationen er fastlagt på forhånd. Hermed ved parterne jo ikke ved, hvad den økonomiske konsekvens af en fremtidig misligholdelse af kontrakten vil være.

Dermed er der en risiko for, at boden bliver sat så lavt, at den ikke kompenserer for det tab, som parten har lidt. 

Konventionalbodens størrelse

En konventionalbod skal betales hvis en kontrakt overtrædes. Konventionalbodens størrelse skal være rimeligt i forhold til overtrædelsen. Det betyder, at man ikke kan indsætte en konventionalbod, der er klart urimelig i forhold til overtrædelsens karakter. Hvis en konventionalbod er urimelig høj, vil den ofte kunne blive nedsat af en domstol. Den vil i så fald stride imod Aftalelovens bestemmelser om urimelige vilkår.

Hvad er forskellen på en konventionalbod og en almindelig erstatning?

For at have krav på erstatning, skal man kunne bevise at der foreligger et økonomisk tab som følge af hændelsen. Hvis parterne derimod har aftalt, at der skal gælde en konventionalbod i kontrakten, skal konventionalboden betales ved overtrædelse af kontrakten. I dette tilfælde behøver parterne ikke at dokumentere et økonomisk tab.

Relaterede ord

Ikke-erlæggelse

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en konventionalbod?

Begrebet dækker over en bod på forhånd fastsat pengebeløb, som en part lover at betale som kompensation for sin eventuelle misligholdelse af en forpligtelse. Det kan f.eks. være en forpligtelse til at færdiggøre et byggeri til en bestemt tid. 

Hvornår benyttes konventionalbod?

Konventionalbod kan benyttes i mange sammenhænge, både i erhvervslivet og i privatlivet. Det kan for eksempel være i forbindelse med køb og salg af fast ejendom eller i forbindelse med ansættelseskontrakter. Hvis en sælger af fast ejendom ikke overholder de indgåede aftaler, kan køberen kræve en konventionalbod. Det kan f.eks. være, hvis sælgeren ikke overholder tidsfrister for overdragelse af ejendommen eller ikke overholder aftalte vilkår for ejendommen.

Hvad er størrelsen på konventionalboden?

Størrelsen på konventionalboden skal først og fremmest være rimeligt i forhold til overtrædelsen. Det betyder bl.a., at man ikke kan indsætte en konventionalbod, der er klart urimelig.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis