Legislativ

Legislativ betegner noget lovgivende eller lovgivningsmæssig og er et udsagn om en vis retstilstand. Legislativ betyder at gøre noget lovgivende, og det bruges ofte til at beskrive en regerings udøvelse af sin magt til at lovgive og gennemføre love. Et lovgivende organ er en udøvende magt, normalt en lovgivende forsamling, som har ansvar for at udforme og vedtage lovgivning. Lovgivning omfatter regler, procedurer, processer og kontrol, som regulerer et samfunds aktiviteter.

Processen for legislativ

Processen for legislativ er en kompleks procedure, der tager sin begyndelse, når et lovforslag fremsættes, og slutter, når det vedtages som lov. I Danmark begynder denne proces ofte med, at et ministerium eller et medlem af Folketinget frembringer et lovforslag. Forslaget sendes derefter til de relevante udvalg, hvor det gennemgås, diskuteres og eventuelt ændres.

Efter udvalgsbehandlingen forelægges forslaget for Folketinget til førstebehandling. Hvis forslaget modtager tilstrækkelig støtte, sendes det videre til andenbehandling, hvor det debatteres yderligere og kan ændres på baggrund af debatten. Tredjebehandlingen er den sidste fase i Folketinget, hvor medlemmerne stemmer om lovforslaget.

Hvis forslaget opnår flertal ved tredjebehandlingen, sendes det til kongen (i praksis regeringen) for underskrift. Efter kongelig underskrift og en ministers kontrasignatur træder loven i kraft på et fastsat tidspunkt. Denne procedure sikrer, at lovforslag gennemgår en grundig evaluering og debat, inden de bliver til love, hvilket er essentielt for et demokratisk samfund som Danmark.

Lovgivning i Danmark

Lovgivning er en vigtig del af en regerings magt. Det giver regeringen mulighed for at tage beslutninger, der kan gavne samfundet, som f.eks. at fastsætte skatter og afgifter, at fastsætte miljøregler, at forbyde narkotika og at oprette programmer og støtteordninger, der hjælper befolkningen. Lovgivning gør det også muligt for regeringen at træffe beslutninger, som er til gavn for det offentlige m.m.

At vedtage love er Folketingets hovedopgave, og det er en lang og møjsommelig proces. Alle medlemmer af Folketinget kan fremsætte lovforslag, men de fleste forslag bliver fremsat af regeringen.

Magtens tredeling

Den lovgivende magt er ifølge Grundlovens § 3 den lovgivende magt. Den ligger hos kongen og Folketinget, der i fællesskab udgør lovgiver; kongen fortolkes i denne sammenhæng som ensbetydende med regeringen. Det skyldes, at kongens underskrift under en lov ifølge Grundlovens § 14 skal ledsages af en ministers medunderskrift, en kontrasignatur.

Det er bestemt i grundlovens § 3, at magten skal deles i tre: 

  • den lovgivende magt (Folketinget og regeringen i forening)
  • den udøvende magt (regeringen)
  • den dømmende magt (domstolene).

Hvad er formålet med legislativ?

Legislativ er den lovgivende magt i en stat, der består af lovgivere eller lovgivende forsamlinger, der har myndighed til at vedtage love. Formålet med lovgivning er at skabe og fastsætte politiske retningslinjer, der skal styre statens funktion, samt at fastsætte lovgivning, der regulerer daglige aktiviteter. Derudover har lovgivningen også til formål at sikre, at alle borgere har lige ret og pligter og at sikre, at samfundet fungerer, som det bør.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad betyder legislativ?

Legislativ betegner noget lovgivende eller lovgivningsmæssig og er et udsagn om en vis retstilstand. Lovgivning handler om, hvad man skal som borger, og hvad man ikke må, herunder hvad der er strafbart. Lovteksterne skal derfor skrives så præcist, at borgerne ikke er i tvivl om de fælles spilleregler i samfundet.

Hvornår bruges legislativ?

Legislativ er en lovgivende proces, der bruges til at lave, ændre og ophæve lovgivning. Det bruges oftest af regeringer og parlamenter og inkluderer den lovgivningsproces, hvor lovforslag skal vedtages og måske også ratificeres af den relevante regering.

Hvornår kan et lovforslag vedtages?

Før lovforslag kan vedtages, skal der foretages høringer af interesserede partier. Hvis der er nogle protester, skal lovforslaget ændres eller endog afvises. Dette er for at sikre, at lovforslaget er i overensstemmelse med den eksisterende lovgivning og afspejler samfundets vilje.
Legislativ anvendes også til at ændre eksisterende lovgivning. Dette kan ske på grund af et skiftende samfundsmæssigt perspektiv eller et ønske om at håndhæve overholdelse af eksisterende love.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis