Prokura

Hvad betyder prokura?

Prokura betegner en fuldmagt i forretningsforhold, som legitimerer fuldmægtigen til at foretage alt, hvad der vedrører forretningens drift. Fuldmægtigen kan kun med udtrykkelig bemyndigelse sælge eller behæfte fast ejendom. Ofte bliver prokuraen givet af en virksomhed til en person (oftest medarbejder) som legitimation på, at vedkommende kan handle på virksomhedens vegne. Det er dog vigtigt at bemærke, at selvom en person har prokura, har de ikke fuld kontrol eller autoritet til at træffe juridiske beslutninger for den anden person.

Hvilke begrænsninger er der for prokuristen?

Udgangspunktet er at prokuraen legitimerer prokuristen til at kunne foretage alle retshandlinger, som vedrører virksomhedens drift. Dog er der begrænsninger. Prokuristen kan for eksempel ikke foretage dispositioner som f.eks. belåning eller salg af virksomhedens faste ejendom, uden de relevante personers udtrykkelige samtykke.

Selvom der gælder visse begrænsninger for prokuristen, kan virksomheden stadig blive bundet af prokuristens dispositioner, selvom de overskrider prokuristens bemyndigelse. Det vil ofte være inden for virksomhedens drift. Hvis prokuristen derimod åbenlyst overskrider sine beføjelser f.eks. ved at foretage handlinger, der ikke vedrører virksomhedens daglige drift, vil virksomheden som udgangspunkt ikke blive bundet.

Overskridelse af bemyndigelse - er virksomheden bundet?

Selvom der er visse begrænsninger for prokuristen, kan virksomheden i nogle tilfælde stadig blive bundet af prokuristens dispositioner, selvom vedkommende skulle have overtrådt sin bemyndigelse. Det kan f.eks. være hvis prokuristen har indgået en aftale, der normalvis hører ind under virksomhedens drift, men som vedkommende ikke har bemyndigelse til. 

Retsgrundet for prokura

Reglerne fremgår af Bekendtgørelse af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder § 7.

Forskellen mellem en enkel og kollektiv prokura

En prokura kan både være enkel og kollektiv. Ved en enkel prokura udstyres én person med legitimation til at handle på virksomhedens vegne. Ved en kollektiv prokura bliver to eller flere personer til prokurister. De kan handle på virksomhedens vegne i fællesskab.

I vedtægterne for et aktie- eller anpartsselskab kan være angivet, hvorvidt prokuraen kun kan meddeles som enkel eller kollektiv.

Hvordan meddeles en prokura? 

Hvis der er tale om et aktie- og anpartsselskab gælder, at en prokura meddeles af virksomhedens bestyrelse, hvilket herefter bliver dokumenteret ved en udskrift af bestyrelsens forhandlingsprotokol. Meddelelsen af prokuraen bliver ikke registreret hos Erhvervsstyrelsen, men blot hos virksomheden. 

Hvis du ejer andre former for selskaber bliver en prokura meddelt af virksomhedens ejere i fællesskab.

Relaterede ord

Bohavereglen

Ofte stillede spørgsmål

Hvad betyder prokura?

Begrebet dækker over en fuldmagt, som legitimerer fuldmægtigen (prokuristen) til at foretage alt, hvad der vedrører forretningens drift, dog at han kun med udtrykkelig bemyndigelse kan sælge el. belåne ejendom.

Hvilke beføjelser har en prokurist?

Prokuristen har ikke tegningsbeføjelse i enhver henseende. Den giver alene fuldmagt til at foretage dispositioner, der vedrører virksomhedens daglige drift. Det kræver f.eks. særlig bemyndigelse, hvis prokuristen skal sælge eller pantsætte virksomhedens faste ejendom.v

Hvordan får man prokura?

Måden hvorpå man får prokura varierer, alt afhængig af hvilken form for virksomhed, der er tale om. For aktie- og anpartsselskaber gælder, at en prokura meddeles af virksomhedens bestyrelse, hvilket herefter bliver dokumenteret ved en udskrift af bestyrelsens forhandlingsprotokol.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis