Det skal mærkes, at man er Dinero bruger

Dinero og Lexly er gået sammen om at hjælpe Dineros brugere yderligere fra start til vækst.

Hvad enten du har behov for at udfærdige en lejekontrakt, ansætte en medarbejder, opdatere dine handelsbetingelser eller noget helt fjerde, kan du roligt gå i gang. Som Dinero-bruger får du nemlig 20% rabat på samtlige digitale kontraktskabeloner, der alle er juridisk gyldige. Så slå dig løs nedenfor.

Læs mere om partnerskabet

Den oplyste pris er fratrukket 20% rabat.

Visma Dinero  logo

Dine tilbud

Behovsanalyse

I tvivl om dine juridiske behov? Uanset hvor i livet du befinder dig, kan du på få minutter, gratis få overblikket over hvilke juridske behov der gælder for netop din situation.


Pris Gratis

Start her

Term Sheet for Investment

Et Term Sheet er et dokument, der oplister de overordnede vilkår for en investeringsaftale. Det kan enten gøres bindende eller ikke-bindende afhængig af parternes behov.


Pris Gratis

Start her

NDA (Hemmeligholdelsesaftale)

NDA er en erklæring, der har til formål at beskytte oplysninger i situationer, hvor der er risiko for videregivelse af fortrolige oplysninger.


Pris 349 279 kr.

Start her

Advisory Board-kontrakt

Et dokument der fastsætter de juridiske rammer for hver enkelt advisory board-medlems stilling.


Pris 399 319 kr.

Start her

Vedtægter

Hvad skal vedtægterne indeholde? For kapitalselskaber, dvs. ApS og A/S, gælder der en række minimumskrav, som følger af selskabsloven.


Pris 99 79 kr.

Start her

Bortvisning - funktionær

Bortvisning af en medarbejder er en mulighed for en arbejdsgiver i det tilfælde, hvor medarbejderen groft har misligholdt sit ansættelsesforhold. Bortvises en medarbejder bortfalder det sædvanlige opsigelsesvarsel, og medarbejderen er.


Pris 299 239 kr.

Start her

NDA (Engelsk)

En hemmeligholdelsesaftale til når din virksomhed skal dele fortrolige oplysninger med en engelsktalende part.


Pris 349 279 kr.

Start her

Kapitalforhøjelse

Hvad er en kapitalforhøjelse? En kapitalforhøjelse betyder, at selskabets nominelle selskabskapital forøges gennem en pengetilførsel. Baggrunden for en kapitalforhøjelse kan fx være, at en eller flere investorer ønsker at erhverve.


Pris 649 519 kr.

Start her

Bestyrelseskontrakt

Et dokument der fastsætter selskabets bestyrelse.


Pris 349 279 kr.

Start her

Optionsaftale

En optionsaftale er en aftale, der giver en ene part en mulighed for at købe aktier eller anparter i et selskab på nogle særligt definerede vilkår. Der er tale om en "ret" til at indgå aftale og altså ikke en pligt.


Pris 399 319 kr.

Start her

Forretningsorden

En bestyrelse er forpligtet til at udarbejde en forretningsorden. En forretningsorden er et dokument, der beskriver, hvad arbejdet som et bestyrelsesmedlem omfatter. En forretningsorden for bestyrelsens arbejde sikrer, at det enkelte.


Pris 649 519 kr.

Start her

Ansættelsesaftale (funktionær)

Funktionærer er underlagt de almindelige love, der regulerer arbejdsmarkedet, såsom arbejdsbevisloven, ferieloven, sygedagpengeloven og særligt for funktionærer, funktionærloven. En arbejdsgiver har altså pligt til at udfærdige en.


Pris 249 199 kr.

Start her

Låneaftale

En låneaftale er en juridisk binding mellem to parter, hvor der bliver aftalt nogle specifikke vilkår for lånet. En låneaftale er en juridisk binding mellem to parter, hvor der bliver aftalt nogle specifikke vilkår for lånet.


Pris 199 159 kr.

Start her

Anpartsoverdragelsesaftale

En anpartsoverdragelseaftale er, som ordet beskriver det, en aftale om overdragelse af kapitalandelene i et selskab. En anpartsoverdragelsesaftale kan både bruges i aktieselskaber (A/S) og i anpartsselskaber (ApS).


Pris 599 479 kr.

Start her

Stiftelsesdokument

Et stiftelsesdokument er et dokument, der bruges i forbindelse med stiftelsen af et kapitalselskab. Det regulerer de forhold, der vedrører selve stiftelsen af selskabet samt selskabets forhold – og skal derfor ses i sammenspil med selskabets vedtægter.


Pris 99 79 kr.

Start her

Handelsbetingelser

Handelsbetingelserne er tilgængelige overordnede rammer for enhver handel, som din virksomhed foretager sig. Fordelen ved at have et sæt handelsbetingelser er, at din virksomhed og dens kunder ikke har behov for at skulle aftale en handel fra bunden af, når den indgås.


Pris 799 639 kr.

Start her

Ejerbog

En ejerbog er en nødvendighed i alle kapitalselskaber og dokumenterer hvem, der er virksomhedens kapitalejere og panthavere samt hvor stor en andel, de hver især ejer.


Pris 99 79 kr.

Start her

Beslutningsreferat (ordinær generalforsamling)

Det er et lovkrav, at der udarbejdes et beslutningsreferat hver gang, at dit selskab afholder en generalforsamling. Beslutningsreferatet beskriver, hvad der er blevet bestemt på generalforsamlingen, og det er derfor vigtigt, at det korrekt angiver de punkter, som enhver generalforsamling kommer ind på (årsopgørelse, valg af bestyrelse mv.).


Pris 299 239 kr.

Start her

Direktørkontrakt

Som direktør er man ikke omfattet af funktionærloven eller andre overenskomster. Der findes heller ikke nogen særlige krav til hvad en direktørkontrakt skal indeholde, men en række forhold bør man som minimum tage stilling til, når man ansætter en direktør og udfærdiger den tilhørende direktørkontrakt.


Pris 549 439 kr.

Start her

Lejekontrakt

Ligesom ved andre aftaler af juridisk karakter, kan det på det kraftigste anbefales at indgå en aftale om leje skriftligt. En lejekontrakt er selve fundamentet for aftalen, og den har stor betydning for, hvordan vilkårene for aftalen i praksis udarter sig.


Pris 249 199 kr.

Start her

Ejeraftale

En ejeraftale (også kaldet en aktionæroverenskomst) er en kontrakt, der bestemmer forholdet internt mellem flere ejere af et selskab. Det er altid bedst at indgå ejeraftaler i fredstid, og derfor bør man som udgangspunkt også udarbejde en ejeraftale så tidligt som muligt, hvis man ønsker at starte et selskab sammen med andre personer.


Pris 749 599 kr.

Start her

Licens til patent

Licensbetingelser er betingelser, der fremgår af en licensaftale. En licensaftale er en aftale mellem en rettighedshaver (licensgiver) og en person/virksomhed (licenstager), der tillader brug af en rettighed typisk mod betaling. Et typisk eksempel er softwarelicenser, der tillader brug af software.


Pris 899 719 kr.

Start her

Konsulentaftale

Når man som virksomhed eller konsulent ønsker at indgå i et samarbejde, vil mange ofte udfærdige en konsulentaftale. Men hvor går grænsen mellem at være konsulent og og ansat? Og hvilke temaer bør en konsulentaftale som minimum tage stilling til? Disse spørgsmål er afgørende når man udfærdiger en konsulentaftale.


Pris 549 439 kr.

Start her

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

En indkaldelse til generalforsamling foretages af bestyrelsen. Det er vigtigt at være opmærksom på reglerne herfor, herunder fristerne for indkaldelse til generalforsamling og de formkrav, der er i den forbindelse. Du kan læse mere om dette i denne artikel.


Pris 299 239 kr.

Start her

Påkravsbrev

Når du har en pengefordring til gode, som ikke bliver betalt til tiden, er det vigtigt, at du får sendt skyldneren et påkravsbrev efter, at du har sendt vedkommende tre rykkerbreve (ikke et krav men almen praksis).


Pris 99 79 kr.

Start her

Fuldmagt til afholdelse af skrivebordsgeneralforsamling

En fuldmagt til afholdelse af en skrivebordsgeneralforsamling er et dokument, der giver kapitalejere muligheden for at overlade ansvaret for afholdelsen af skrivebordsgeneralforsamlingen til en anden.


Pris 299 239 kr.

Start her

Samtykkeerklæring til behandling af personoplysninger i ansættelsesforhold

Både private og offentlige arbejdsgivere kan ikke undgå at behandle personoplysninger om sine ansatte, da man i et ansættelsesforhold ikke kan undgå at behandle den ansattes personoplysninger.


Pris 299 239 kr.

Start her

Væsentlig ændring af ansættelsesvilkår

Det er ikke unormalt, at der i et ansættelsesforhold over tid er behov for at ændre på vilkårene i ansættelsesforholdet. I Danmark må en arbejdsgiver ikke uden varsel gå ind og ændre i disse vilkår, og det kræves derfor, at arbejdsgiveren udarbejder et tillæg – typisk i form af et brev – som varsler ændringen i den ansattes ansættelsesforhold, og giver vedkommende en chance for at opsige sin stilling inden de væsentlige ændringer træder i kraft. Dette er et sådant tillæg i brevform, som lader dig ændre forholdene i dine ansattes ansættelsesforhold.


Pris 149 119 kr.

Start her

Rykkerbrev

Hvis man har penge, der stadig er hos en skyldner, og skyldner endnu ikke har eller nægter at betale, så er det tid til at få lavet et rykkerbrev og sendt afsted. Rykkerbrevet lader dig opkræve rykkergebyrer og er en forudsætning for, at du kan indbringe dit krav for Fogedretten.


Pris 99 79 kr.

Start her

Agentaftale

En agentaftale til at regulere forholdet mellem din virksomhed og en sælger, som skal sælge din virksomheds produkter.


Pris 599 479 kr.

Start her

Ansættelsesaftale (ikke-funktionær)

Ifølge Ansættelsesbevisloven har en arbejdsgiver pligt til at udfærdige en ansættelseskontrakt, hvis en medarbejder arbejder i mere end 8 timer om ugen i gennemsnit. Aftalen skal seneste være udfærdiget senest 1 måned efter, at medarbejderen blev ansat. Såfremt en arbejdsgiver ikke udleverer en ansættelseskontrakt, vil denne kunne blive idømt en bøde.


Pris 249 199 kr.

Start her

Medarbejderaktier

En virksomhed har mulighed for at tilbyde sine ansatte medarbejderaktier. Som medarbejder bestemmer du selv hvorvidt du vil udnytte din ret til medarbejderaktierne. Medarbejderaktier, er aktier som arbejdsgiveren kan forære eller sælge til medarbejderen. Medarbejderen får hermed et medejerskab i virksomheden gennem købet af anparter eller aktier. Ved salg til medarbejderen sker det til en favørkurs som er en lavere pris end den reelle værdi af aktien.


Pris 399 319 kr.

Start her


Logo Lexly

Med Lexly bliver hele den gamle model gentænkt og opdateret til den digitale tidsalder.

Læs mere ->

Har du brug for hjælp?

Ring til +45 71 99 88 20