Højesteret

Højesteret er landets øverste domstol, oprettet 1661 og har til opgave at afklare retstilstanden og sørge for ensretning i straffene. Højesteret udgør sammen med Folketinget (lovgivende magt) og regeringen (udøvende magt) landets øverste statsorganer - også kaldet magtens tredeling. Retten fungerer som appeldomstol og behandler domme/kendelser der er afsagt af Landsretterne og Sø- og Handelsretten.

Højesteret tager ikke stilling til skyldsspørgsmålet - det bliver endeligt afgjort i landsretten. Derimod kan de tage stilling til, om reglerne er anvendt rigtigt eller ændre straffen.

Det er kun, når en sag er principiel (for eksempel fordi den har betydning for andre sager eller har en særlig samfundsmæssig interesse), at den kan ankes fra landsretten til Højesteret. Der kan således ikke anlægges sager direkte.

Det er Procesbevillingsnævnet, der afgør, om en sag kan behandles i Højesteret. Retten behandler både civilsager og straffesager.

Kilde: Anklagemyndigheden

Hvis man ønsker at dykke ned i Højesterets afgørelser, kan man besøge afgørelsesdatabasen.

Historien om Højesteret

Højesteret blev oprettet af Frederik 3. i 1661 og er Danmarks øverste domstol og var indtil 1814 tillige Norges. Den har fra siden sin oprettelse haft sæde på de forskellige slotte. Den har har ligget på Slotsholmen i København: Københavns Slot, samt det første, andet og tredje Christiansborg Slot. De har i dag sin hovedindgang i Prins Jørgens Gård 13, og her har man genbrugt indgangspartiet fra Kongeporten på det tidligere slot. I 1990’erne har de fået udvidet sine lokaler væsentligt ved indretning af kontorer i kælderetagen og ved inddragelse af rum fra den nordre ridebanefløj.

Byret, landsret og Højesteret

Danmark har et retssystem baseret på tre instanser. Alle retssager begynder som udgangspunkt i den nærmeste byret.

Byretten: Danmark har 24 byretter. De er fordelt over hele landet. Byretten behandler bl.a.: Civile sager, straffesager, tinglysningssager og skiftesager.

Landsretten: I Danmark findes der 2 landsretter: Vestre Landsret i Viborg og Østre Landsret i København. Landsretten behandler primært appelsager fra byretten. 

Højesteret: Danmark har kun én højesteret, som er beliggende ved Christiansborg Slot i København. Den fungerer som den øverste domstol i Danmark. Her afgøres f.eks. sager, der har betydning for, hvordan lignende sager skal afgøres, eller sager, der har særlig samfundsmæssig interesse.

Højesterets sammensætning

Retten består af højesteretspræsidenten og 17 dommere. Højesterets dommere udnævnes - ligesom andre dommere - af justitsministeren efter indstilling fra det uafhængige Dommerudnævnelsesråd. I en sag deltager normalt fem højesteretsdommere, dog i sager om mere principielle spørgsmål, deltager syv eller flere dommere.

Ofte stillede spørgsmål

Hvilke sager kan komme i Højesteret?

Sager, hvor der er tvist om retstilstanden eller behov for at ensrette straffene. Højesteret vurderer ikke skyldsspørgsmålet - dette bliver endeligt afgjort i landsretten. De kan dog tage stilling til, om reglerne er blevet anvendt korrekt, samt ændre straffe i de pågældende sager.

Hvad er højest landsret eller Højesteret?

Højesteret er den øverste appeldomstol i Danmark, Grønland og behandler domme og kendelser fra Østre Landsret, Vestre Landsret og Sø- og Handelsretten.

Hvor mange Højesteret er der?

Der er én Højesteret i Danmark, beliggende ved Christiansborg Slot i København. Den fungerer som den øverste retsinstans og er landets højeste domstol.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis