Inhabilitet

Hvad er inhabilitet?

Inhabilitet betegner en manglende handleevne, særligt brugt for betingelser for, at dommere og administrative myndigheder kan afgøre en sag. Det er et juridisk begreb, der beskriver en persons manglende evne eller ret til at deltage eller involvere sig i en bestemt situation. Det kan f.eks. være, at en person har konfliktinteresser eller andre interesser, der kommer i vejen for en objektivitet.

Inhabilitet kan have mange forskellige former, alt efter hvad situationen er. I nogle tilfælde kan det være, at en bestemt person er inhabil af juridiske årsager, fordi de har en personlig interesse i sagen eller har haft anden kontakt med sagen. Det kan også være, at en person har konfliktinteresser eller er inhabil af andre årsager.

Konsekvenser ved at være inhabil

Juridisk inhabilitet betyder, at en person ikke er berettiget til at varetage retslige interesser, der på nogen måde er forholdsvist til vedkommendes personlige interesser. Dette kan have alvorlige konsekvenser for en person.

  • Først og fremmest kan det påvirke den juridiske autoritet, som en person har. Det betyder, at vedkommende kan miste deres stilling som juridisk repræsentant. Dette gælder ikke kun for advokater og domstole, men også for andre, der repræsenterer en juridisk interesse.
  • En anden konsekvens af juridisk inhabilitet er, at processen kan blive meget langsom og kompliceret. Det skyldes, at det er nødvendigt at finde en anden person til at overtage interessen.
  • Endelig kan det være med til at forlænge den tid, det tager at opnå en endelig retlig afgørelse.

Hvis en person er inhabil, har stor betydning for enhver juridisk eller administrativ sag, da det kan have konsekvenser for afgørelsen af sagen. Derfor er det vigtigt, at enhver, der er involveret i en sag, kender reglerne for inhabilitet.

Pligt til at gøre opmærksom på inhabilitet

Den, der er bekendt med, at der for den pågældendes vedkommende foreligger forhold, som kan bevirke inhabilitet, skal snarest underrette sin foresatte inden for myndigheden herom, medmindre det er åbenbart, at forholdet er uden betydning. For så vidt angår medlemmer af en kollegial forvaltningsmyndighed gives underretningen til myndigheden, d.v.s. i praksis til formanden. 

Denne type oplysningspligt har til formål, at der altid bliver truffet afgørelse om, hvorvidt den pågældende som følge af den foreliggende interesse er inhabil.

Forskellige typer af inhabilitet

Der findes forskellige typer af inhabilitet. Nogle af dem er:

  • Special inhabilitet: Som handler om, hvorvidt en politiker eller embedsmand kan deltage i behandlingen af en bestemt sag. Svaret skal findes i forvaltningslovens § 3, stk. 1 eller i tilsvarende principper. Denne inhabilitetstype kaldes også for personlig eller konkret inhabilitet.
  • Partsinhabilitet: En person er inhabil, hvis han har en særlig personlig eller økonomisk interesse i en sags udfald. Interessen skal have en vis styrke og være af individuel og uvedkommende karakter.
  • Slægtsskabsinhabilitet: Hvis ens nærmeste familiemedlemmer har en personlig eller økonomisk interesse i en sag, vil man være inhabil.
  • Selskabsinhabilitet: Inhabilitet kan også opstå, hvis en politiker samtidig er medlem af bestyrelsen i et privat selskab eller en forening med en særlig interesse i sagen.

Inhabil vs habil

Når man taler om habil og inhabil, refererer man til en persons evne til at handle objektivt og upartisk. At være habil betyder, at man er i stand til at træffe beslutninger, der er baseret på fakta og oplysninger, uden at blive påvirket af personlige interesser eller følelser. På den anden side betyder at være inhabil, at man har en personlig interesse i en sag, der kan påvirke ens evne til at træffe objektive beslutninger.

Der er forskellige måder, hvorpå man kan blive inhabil. Først og fremmest kan man blive inhabil, hvis man har personlige interesser i en sag. Dette kan være økonomisk interesse eller en relation til en person, der er involveret i sagen. Man kan også blive inhabil, hvis man har tidligere erfaringer med en sag eller person, der kan påvirke ens objektivitet.

Det er vigtigt at være opmærksom på sin egen habilitet og inhabilitet, når man deltager i beslutningsprocesser. Hvis man er inhabil, skal man trække sig fra beslutningsprocessen eller søge rådgivning.

Relaterede ord

Eksemption

Ofte stillede spørgsmål

Hvad betyder inhabilitet?

Inhabilitet refererer til en situation, hvor en offentlig tjenestemand eller embedsmand ikke kan deltage i et bestemt spørgsmål eller en beslutning på grund af et konflikt med interesser.

Hvad er retsvirkningerne af inhabilitet?

Har der i en sag f.eks. foreligget speciel inhabilitet, da afgørelsen eller beslutningen blev truffet, vil retsvirkningen heraf normalt være, at afgørelsen eller beslutningen bliver ugyldig. Kan inhabiliteten ikke antages at have haft væsentlig betydning for afgørelsen, kan den næppe anses for ugyldig.

Hvornår er en person inhabil?

Forvaltningslovens § 3 stk. 1, indeholder en opregning af de former for interessekollission, der er egnede til at begrunde inhabilitet. Habilitetsreglerne gælder for alle, der har mulighed for at påvirke en afgørelse, der skal træffes. 

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis