Baggrund

Forældremyndighed

Når man f.eks. bliver skilt og har fælles børn, opstår mange praktiske spørgsmål og bekymringer. Et af disse spørgsmål kan vedrøre den fremtidige forældremyndighed. Skal man have fuld eller fælles forældremyndighed? Det kan du blive klogere på her.

Indhent uforpligtende tilbud
Vi sørger for at du har overblikket
Følg din sag online
Alle informationer er samlet ét sted
Alt er forsikret
Du kan trygt handle her

Priser fra

2.245 kr.

Inkl. moms

Hjælp til forældremyndighed
Sådan fungerer det
 • Få et uforpligtende tilbud.
 • Vi afklarer hvilken hjælp
  du behøver.
 • Du vælger selv hvornår
  du vil gå videre.
Vi har bl.a. været omtalt i
Logo Børsen Logo Berlingske Business Logo DR Logo Frederiksborgamtsavis Logo Djøfbladet

Hvad betyder forældremyndighed i praksis?

Børn under 18 år er under forældremyndighed. Den eller de, der har forældremyndigheden, skal beskytte barnet, yde omsorg og sørge for basale behov som mad, tøj og bolig. Derudover har man ret til at bestemme alt, hvad der er af betydning for barnet. F.eks. hvor barnet skal bo, gå i skole, fritidsaktiviteter osv. Du er også forpligtet til at beskytte barnet mod trusler af enhver art, og du skal sørge for, at alle barnets behov dækkes.

I 2007 trådte forældreansvarsloven i kraft, og erstattede den tidligere lov om samvær og forældremyndighed. Selve lovgivningens navneændring har til hensigt at henlede tankerne på barnets interesser frem for forældrenes rettigheder. I tilfælde af skilsmisse eller separation kan man sammen udarbejde en samværsaftale, for at undgå fremtidige konflikter.

Hvad er fuld forældremyndighed?

Har den ene forældre den fulde forældremyndighed, kan han/hun selv træffe alle beslutninger om barnet. Du behøver ikke at spørge den anden forælder. Du bestemmer f.eks., hvad barnet skal hedde, hvor barnet skal bo, hvor barnet skal gå i skole, hvilken religiøs opdragelse barnet skal have og alt andet, der har betydning for barnet.

Den anden forælder har dog også nogle rettigheder, herunder ret til samvær. Der er samme ret til samvær, uanset om vedkommende har del i forældremyndigheden eller ej.

Begge forældre kan få fuld forældremyndighed over barnet. I kan sagtens selv lave en aftale om, at en af jer skal have den fulde forældremyndighed over jeres barn.

Hvordan søger man om fuld forældremyndighed?

Hvis du f.eks. står I en situation, hvor samarbejdet med den anden forælder er så vanskeligt, at det går ud over jeres fælles barn, kan du søge om fuld forældremyndighed over barnet. Ved denne proces sender du en ansøgning til Familieretshuset, som vil indkalde dig og den anden forælder til et møde. Hvis ikke Familieretshuset kan hjælpe jer til enighed om forældremyndigheden, kan sagen sendes videre til Familieretten, som kan træffe en afgørelse om, hvorvidt en af jer skal have fuld forældremyndighed over barnet.

Argumenter for fuld forældremyndighed 

 • Konflikt: Hvis der foregår en konflikt mellem forældrene.
 • Dokumentér konflikter
 • Vold: Har den ene part har slået eller skubbet dig, kan du fremhæve dette, da det er en særligt skærpende omstændighed der bidrager til at du kan modtage den fulde forældremyndighed
 • Den ene forældre er uegnet 

Hvad er fælles forældremyndighed?

Udgangspunktet i Forældreansvarsloven er, at forældremyndigheden er fælles (også kaldet delt forældremyndighed). Har I fælles forældremyndighed (uanset om I bor sammen eller ej) kræver væsentlige beslutninger vedrørende barnets forhold derfor enighed mellem jer. Det betyder at begge forældre har ret til at deltage i skolehjemsamtaler, forældremøder og arrangementer på skolen. Begge forældre har også ret til at være på Aula.

Hvis ikke I har delt/fælles forældremyndighed over jeres barn, og du som forælder ønsker at få del i forældremyndigheden, kan du søge om at få delt forældremyndigheden over jeres barn. I så fald skal du sende en ansøgning til Familieretshuset, som vil indkalde jer begge til et møde.

Ugifte

Hvis I har haft fælles folkeregisteradresse de seneste 10 måneder før fødslen, og har underskrevet en omsorgs- og ansvarserklæring, har I fælles forældremyndighed.

Fælles forældremyndighed når man ikke bor sammen

Når jeres barn er født, kan I udfylde en omsorgs- og ansvarserklæring på borger.dk. Herefter er det fastslået, hvem der er far, og I får fælles forældremyndighed. I får automatisk fælles forældremyndighed, når faren anerkender faderskabet, hvis I har haft fælles folkeregisteradresse inden for de sidste 10 måneder, før barnet kom til verden.

Hvis I ikke bor sammen, skal I være opmærksom på begrebet ‘’bopælsforælderen’’. Hvis I har fælles forældremyndighed, er bopælsforælderen den forælder, som har barnet boende og folkeregistreret på samme adresse. Når I ikke bor sammen ved barnets fødsel, er moren bopælsforælder. Den anden forælder er samværsforælder. I er fælles om de vigtigste beslutninger omkring barnet, når I har fælles forældremyndighed.

Ophævelse af fælles forældremyndighed 

Den fælles forældremyndighed kan kun ophæves, hvis der er holdepunkter for at antage, at forældrene ikke kan samarbejde om barnets forhold til barnets bedste. Vurderingen skal tages i hensyn til børnene. I den forbindelse fokuserer man på, hvorvidt det påvirker børnene, hvis der er fælles forældremyndighed.

Hvis du og dit barns anden forælder har fælles forældremyndighed, kan I aftale, at den skal ophøre. Hvis I er enige om, hvem af jer, der fremover skal have den fulde forældremyndighed, kan I udfylde denne blanket.

Overdragelse af forældremyndighed

I kan ændre forældremyndigheden fra eneforældremyndighed til fælles forældremyndighed og fra fælles forældremyndighed til eneforældremyndighed samt overføre forældremyndigheden fra den ene forælder til den anden. Aftalen skal anmeldes til Familieretshuset på en særlig blanket for at være gyldig. Blanketten skal underskrives af jer begge to. Du kan ændre forældremyndigheden på Familieretshusets hjemmeside.

Overdragelse af forældremyndighed til andre - herunder bedsteforældre

Hvis du ønsker at overføre forældremyndigheden til andre, f.eks. slægtninge, plejeforældre m.m. er dette muligt. Familieretshuset kan godkende en aftale, hvis den anses for bedste for barnet. I den forbindelse indkalder Familieretshuset forældremyndighedsindehaveren og den eller dem, som ønsker del i forældremyndigheden, til et møde. Mødet kan tidligst gennemføres 3 måneder efter barnets fødsel.

Midlertidig forældremyndighed

Hvis der er særlige forhold for barnet som gør, at det haster med en afgørelse om forældremyndighed, kan Familieretshuset træffe en midlertidig afgørelse indtil familieretten har behandlet sagen. Det betyder også, at hvis der er særlige forhold for barnet som gør, at det haster med en afgørelse om forældremyndighed, kan Familieretshuset træffe en midlertidig afgørelse.

Ved død - hvad sker der med forældremyndigheden?

Hvad der sker med forældremyndigheden, når den ene forælder afgår ved døden, afhænger af omstændighederne. Det afhænger bl.a. om parterne havde fælles- eller eneforældremyndighed. Havde I fælles forældremyndighed ved dødsfaldet, vil den efterlevende forælder som udgangspunkt have forældremyndigheden alene. Hvis den afdøde havde forældremyndigheden alene bestemmer Familieretshuset eller familieretten, hvem der skal have forældremyndigheden fremover. Både den forælder, der står tilbage, og andre kan søge om forældremyndigheden.

Der gælder helt særlige regler, hvis den længstlevende forælder har forvoldt den anden forælders død.

Mistet forældremyndighed

Retten kan kun ophæve den fælles forældremyndighed, eller undlade at dømme til fælles forældremyndighed, hvis tungtvejende grunde taler for det. Retten har mulighed for at ophæve den fælles forældremyndighed, hvis der er tilstrækkelige holdepunkter.

Har du ikke forældremyndighed over dit barn, har du en orienteringsret. Det betyder, at du har ret til at blive orienteret om barnets forhold fra f.eks. skole, børneinstitution, social- og sundhedsvæsenet, læger, tandlæger og – hvis du anmoder om det.

Sådan kan Lexly hjælpe

Har du brug for hjælp og vejledning i forbindelse forældremyndighed og er du i tvivl om hvad der er bedst for dig og dine børn/barn? Hos Lexly forstår vi at forældremyndigheden kan være en kringlet proces, hvor man skal sætte børnenes trivsel først. Hos os kan vi vejlede dig i alle relevante love, så du har det bedst mulige grundlag for at få forældremyndighed.

Hos Lexly kan vi rådgive omkring processen og give vores besyv på den bedste sandsynlighed, men vi kan desværre ikke repræsentere parten hos Familieretshuset. Disse sager er svære at behandle, da resultatet kommer fra en ekstern, så vi naturligvis ikke kan garantere et positivt outcome.

Hvordan foregår det?

Hos Lexly foregår det sådan, at du først opretter en sag, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til. Hvis du har relevante papirer som skal vedhæftes, kan du også vedhæfte dem. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os. 

Sagen vil blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i familieret, så du er sikker på at få kompetente fagfolk på opgaven. Sagen og eventuelt tilhørende materiale bliver tjekket igennem og vores jurister vil stille yderligere spørgsmål, hvis det er nødvendigt. Du vil herefter modtage et eller flere tilbud på, hvordan opgaven vil blive løst for dig.

Ønsker du at acceptere en af løsningerne, accepterer du blot tilbuddet, hvorefter sagsbehandlingen vil påbegynde. Du vil altid have det fulde overblik over hvilke omkostninger der er forbundet med sagen og du betaler først når behandlingen er afsluttet. 

Al sagsbehandling foregår online. På den måde har du altid overblik over, hvad der sker i din sag.

Relaterede services

Familiesammenføring

Ofte stillede spørgsmål

Er det svært at få fuld forældremyndighed? 

Hvis du står I en situation, hvor samarbejdet med den anden forælder er så vanskeligt, at det går ud over jeres fælles barn, kan du søge om fuld forældremyndighed over barnet. For at modtage fuld forældremyndighed, er det et krav at forælderen i forvejen har barnets bopæl, eller at bopælsspørgsmålet behandles samtidigt med forældremyndigheden.

Hvad betyder fælles forældremyndighed?

Som udgangspunkt har et forældrepar fælles forældremyndighed over jeres børn. Hvis du og barnets anden forælder har fælles forældremyndighed over barnet, betyder det, at I er fælles om beslutningerne og sammen skal drage omsorg for barnet.

Hvem har forældremyndighed?

Som udgangspunkt har et forældrepar fælles forældremyndighed over jeres børn. Der findes undtagelser, hvis I f.eks. ikke haft har samme folkeregisteradresse inden for de seneste 10 mdr. Dog vil I i langt de fleste tilfælde automatisk have fælles forældremyndighed.

Priser fra

2.245 kr.

Inkl. moms

Hjælp til forældremyndighed
Sådan fungerer det
 • Få et uforpligtende tilbud.
 • Vi afklarer hvilken hjælp
  du behøver.
 • Du vælger selv hvornår
  du vil gå videre.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis