Produktansvar

Produktansvar omfatter reglerne om en producents eller en mellemhandlers ansvar for skader under omsætningen eller forbruger som følge af farlige egenskaber ved leverede varer.

Hvorfor er det vigtigt at kende reglerne om produktansvar?

Hvis en forbruger køber et produkt, der har en defekt, som medfører en skade på enten dig eller dine ting, kan du søge om erstatning. Begrebet produktansvar dækker over reglerne for, hvem der kan stilles til ansvar for en skade, som et produkt forvolder.

Hvilke produkter er omfattet af produktansvar?

Produktansvarsloven dækker bredt og omfatter stort set alle former for produkter. Det er alt lige fra elektronik, husholdningsartikler, biler, fødevarer, medicin, legetøj, tøj, kosmetik, møbler, husholdningsmaskiner, byggematerialer og mange andre ting. Med andre ord, alle typer af produkter, der er fremstillet for at blive solgt eller brugt kan være omfattet.

Definitionen af 'produkt' i produktansvarsloven er en "enhver løs- øregenstand, hvad enten denne er forarbejdet eller et naturprodukt, og uanset om genstanden er indføjet som en bestanddel i en anden løsøregenstand eller en fast ejendom".

Det betyder, at produktansvar også kan gælde for komponenter i et produkt, hvis en defekt i denne komponent forårsager skade. Det kan også omfatte råvarer og andre naturprodukter, som bliver solgt direkte til forbrugerne. Dog er det vigtigt at understrege, at produktansvar ikke gælder for produkter, der bruges i erhvervsøjemed. Lovgivningen er kun beregnet til at beskytte private forbrugere.

Der er dog nogle undtagelser til reglen om produktansvar. F.eks. er producenten ikke ansvarlig, hvis defekten ikke kunne opdages ved den videnskabelige og tekniske viden på tidspunktet, hvor produktet blev bragt i omsætning. Derudover er det ikke muligt for en producent at fraskrive sig ansvaret for skader, der er omfattet af produktansvarsloven, men erhvervstingsskader ligger uden for loven og derfor kan ansvaret godt fraskrives her.

Hvem har produktansvaret?

Når det kommer til produktansvar, er det primært producenten af det givne produkt, som står med ansvaret for eventuelle skader, som produktet måtte forårsage. Dette omfatter ikke blot den, der fysisk fremstiller produktet, men også den, der har sat sit navn eller varemærke på produktet, samt enhver, der importerer produktet til det europæiske økonomiske samarbejdsområde med henblik på salg, leje eller leasing.

Mellemhandlere, som forhandlere og detailbutikker, kan også blive holdt ansvarlige, især hvis de ikke kan identificere produktets producent, eller hvis producenten ikke er etableret inden for EU. Dette gør, at forbrugeren altid har en part, de kan rette henvendelse til, hvis et defekt produkt forårsager en skade.

Det er væsentligt at forstå, at produktansvaret ligger hos de nævnte parter, uanset om de var bekendte med produktets defekt eller ej. Dette objektive ansvar er netop indført for at beskytte forbrugeren og sikre, at de altid kan få erstatning ved skade forårsaget af et defekt produkt.

Ansvar for producenter

En producent er den part, der fremstiller et færdigvare, et komponent, en råvare, eller mærker et produkt med sit navn som om de er producenten af varen. En virksomhed, der importerer et produkt til EU for at videresælge, udleje, lease eller på anden vis omsætte varen, betragtes ligeledes som producenten af produktet.

Producenten har pligt til at kompensere for skader forårsaget af et fejlbehæftet produkt, uanset om producenten anerkender eller afviser ansvar for produktets fejl. Ved personskader skal producenten som hovedregel dække hele det tabte beløb. Ved skader på genstande eller ting, kan producenten dog trække 4.000 kr. fra erstatningsbeløbet.

Retspraksis og lovgivning om produktansvar

Siden 1989 har Danmark haft en produktansvarslov. Loven dikterer reglerne for, hvem der har ansvaret for skader forvoldt af produkter. Produktansvarsloven er bygget op omkring et EU-direktiv, og det er vigtigt at påpege, at den ikke omfatter produkter, som bliver anvendt til et erhvervsformål. Den beskytter kun private forbrugere.

Produktansvar reguleres i dansk ret af to retssystemer, som dog ikke er helt udadskillelige:

  1. Det ulovregulerede, retspraksisudviklede produktansvar
  2. Det produktansvar, der er omfattet af produktansvarsloven 

I produktansvarsloven defineres »produkt« i lovens § 3 som enhver løs- øregenstand, hvad enten denne er forarbejdet eller et naturprodukt, og uanset om genstanden er indføjet som en bestanddel i en anden løsøregenstand eller en fast ejendom. 

Ansvarsfraskrivelse ved produktansvar

I produktsansvarslovens § 7 findes visse ansvarsfrihedsgrunde. Bl.a. er producenten ikke ansvarlig, hvis det på baggrund af den videnskabelige og tekniske viden på det tidspunkt, da producenten blev bragt i omsætning, ikke var muligt at opdage defekten. Det er ikke muligt som producent at fraskrive sig ansvaret for de skader, der er omfattet af produktansvarsloven. Ifølge lovens § 12 kan produktansvarsloven ikke fraviges ved forudgående aftale til skade for skadelidte. Man skal være opmærksom på at erhvervstingsskade ligger uden for loven og derfor kan ansvaret godt fraskrives.

Bevisbyrde

Hvis du kommer til skade med et købt produkt, skal du  kontakte det sted, hvor du har købt produktet. Det er dig som forbruger, der skal bevise, at din skade skyldes en defekt ved produktet. Samtidig skal du have anvendt produktet korrekt og som beskrevet i en eventuel indlægsseddel eller manual. Hvis ikke, vil din mulighed for erstatning være markant mindre.

I den forbindelse er det vigtigt, at du gemmer købskvittering, emballage og produktet, selvom dette måtte være i stykker. Beviserne er for at kunne løfte bevisbyrden mod producenten eller mellemhandleren.

Produktansvar og objektivt ansvar

Objektivt ansvar er et skærpet erstatningsansvar. Det betyder, at man godt kan være erstatningsansvarlig uden at have handlet culpøst. Udgangspunktet i produktansvarsloven er, at ansvarsgrundlaget er objektivt, dvs. at skadelidte kun skal dokumentere skaden, defekten og årsagsforbindelsen mellem defekten og skaden.

Omvendt bevisbyrde

Ved siden af det lovbestemte produktansvar gælder der det domstolsskabte produktansvar, hvor ansvarsgrundlaget er det almindelige culpa-ansvar dog med en tendens til omvendt bevisbyrde.

Hvornår har forbrugeren krav på erstatning efter produktansvarsloven?

Hvis en skade skal udgøre erstatning efter produktansvarsloven, skal en række betingelser være opfyldt. Det gælder bl.a.:

  1. Skaden skal være forårsaget af et produkt, dvs. en fysisk genstand.
  2. Produktet skal være defekt, dvs. at det ikke er så sikkert, som det kan forventes at være.
  3. Produktet skal være fremstillet, indsamlet eller bragt i omsætning som led i erhvervsvirksomhed, dvs. at der ikke er krav på erstatning, hvis produktet f.eks. er købt i en lille loppestand.

Erhvervs- og produktansvar (erhvervs og produktansvar, erhvervs- og produktansvar)

Som virksomhed er det vigtigt at være forsikret. En produktansvarsforsikring dækker de erstatningskrav, du kan blive mødt med, hvis dit produkt eller din arbejdsydelse forvolder en skade, efter at produktet eller ydelsen er bragt i omsætning.

Relaterede ord

Kontrahent

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er produktansvar?

Et produktansvar omhandler producentens/importørens ansvar for et defekt produkt. Hvis det defekte produkt forvolder en personskade, kan producenten og evt. importøren drages til ansvar og forpligtes til at betale erstatning for personskade.

Hvilke former for produktansvar findes der? 

Der skal foreligge defekt ved produktet for at kunne ifalde erstatningsansvar efter Produktansvarsloven. Defekten kan være af forskellig art. Det kan bl.a. være fordi produktet afviger fra normalen, en konstruktionsfejl, udviklingsskade eller systemskade.

Hvilket ansvarsgrundlag har producenten ved produktansvar? 

Der skelnes typisk mellem producenten og mellemhandleren, når det kommer til at finde frem til hvem, der er den erstatningsansvarlige for et defekt produkt. Producenten er den, der fremstiller et færdigt produkt, et delprodukt, en råvare, eller anbringer sit navn på et produkt for at udgive sig for at være producent af varen. Producenten skal erstatte enhver skade, der er forårsaget af et defekt produkt, uanset om producenten erkender sig skyldig eller afviser skylden.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis