Baggrund

Reelle ejere

Reelle ejere er den eller de fysiske personer, der i sidste ende ejer eller kontrollerer en virksomhed ved direkte eller indirekte ejerskab over en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne, eller som udøver kontrol ved hjælp af andre midler.

Indhent uforpligtende tilbud
Vi sørger for at du har overblikket
Følg din sag online
Alle informationer er samlet ét sted
Alt er forsikret
Du kan trygt handle her

Priser fra

1.796 kr.

Ekskl. moms

Lad en Lexly rådgiver hjælpe med at registrere reelle ejere i virksomheden

Indhent uforpligtende tilbud
Kunder der bruger Lexly
Logo Kemp Og Lauritzen Logo Telia Logo Gjensidige Logo Airtame Logo Billetto

Registrering af reelle ejere

Reelle ejere er den eller de fysiske personer, der i sidste ende ejer eller kontrollerer en virksomhed ved direkte eller indirekte ejerskab over en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne, eller som udøver kontrol ved hjælp af andre midler. En tilstrækkelig del vil normalt sige, at en person ejer eller kontrollere mere end 25 pct. af ejerandelene eller stemmerettighederne i virksomheden. Ejerskab kan foregå på flere måder. Hvis en fysisk person ejer eller kontrollerer 15 pct. af et selskab direkte og 10 pct. af samme selskab gennem et 100 pct. ejet selskab, vil den pågældende person være reel ejer med 25 pct. af det første selskab, og vil dermed betragtes som en reel ejer.

Ledelsen i et selskab er forpligtet til løbende at registrere ændringer i relation til selskabets reelle ejere og disse ejeres rettigheder i Erhvervsstyrelsen. Det skal ske hurtigst muligt efter ledelsen er blevet bekendt med ændringerne.

Herudover gælder et nyt lovkrav om, at ledelsen som minimum én gang årligt skal foretage en undersøgelse af, om der er sket ændringer i de registrerede oplysninger om selskabets reelle ejere. Resultatet af denne undersøgelse skal fremlægges på det møde, hvor årsrapporten godkendes. For mindre selskaber vil resultatet af den årlige undersøgelse typisk skulle fremlægges på et møde, der ligger forud for selskabets ordinære generalforsamling, hvor årsrapporten godkendes. Den årlige undersøgelse bør derfor være gennemført inden afholdelsen af selskabets ordinære generalforsamling.

En reel ejer aldrig må forveksles med begrebet legal ejer, som i stedet kan omfatte en større kreds af både fysiske og juridiske personer. En legal ejer karakteriseres ved, at at denne, enten fysisk eller juridisk person, som udgangspunkt er direkte ejer af kapitalandele i selskabet. Det er som udgangspunkt også den, der er registreret i selskabets ejerbog. En reel ejer er, modsat en legal ejer, den eller de fysiske personer, der i sidste instans ejer eller kontrollere kapitalselskabet. Denne kontrol kan eventuelt også ske gennem en eller flere dattervirksomheder. Dette betyder også, at et selskab ikke kan registreres som reel ejer, men et selskab kan dog på anden side registreres som legal ejer. Det er heller ikke et krav at være registreret som legal ejer for at kunne betragtes som reel ejer, da et reelt ejerskab kan opstå via rent indirekte ejerskab eller kontrol.

Nedenstående virksomheder skal oplyse om deres legale ejere:

  • Aktieselskaber A/S
  • Anpartsselskaber ApS
  • Partnerselskaber
  • Kommanditselskaber K/S
  • Europæiske aktieselskaber SE-selskaber

I tilfælde af overdragelse

Hvis en fysisk person ejer mere end de 25 % af stemmerne eller kapitalen, og denne person har overdraget stemmeretten på ejerandelene gennem aftale til en anden fysisk person til sikkerhed for pant eller lignende, skal begge fysiske personer betragtes som reelle ejere. Kravet om at have kendskab til de reelle ejere skal ses i sammenhæng med kravet i hvidvaskslovens § 11, stk. 1, nr. 3. Den tilsiger, at personer og virksomheder omfattet af loven, skal klarlægge en virksomhedskundes ejer- og kontrolstruktur og identificere de reelle ejere.

Hvornår er man reel ejer?

Man anses som udgangspunkt som reel ejer, når du i sidste ende har en vis bestemmende indflydelse over selskabet. Dette kan man forkorte ned til fire formodninger:

1) Er en fysisk person

Hvor at anses som reel ejer, skal du være en fysisk person og ikke et selskab. Hvis der er tale om koncerner, er den reelle ejer den samme person (eller personer), som den person, der er reel ejer af moderselskabet.

2) Direkte eller indirekte ejer

Du kan være reel ejer på to forskellige måder:

  • Direkte ejerskab er, når du personligt ejer ejerandele eller stemmerettigheder i det pågældende selskab.
  • Indirekte ejerskab er, når du har ejerandele eller stemmerettigheder i det pågældende selskab igennem et eller flere selskaber. Det kan f.eks. være gennem et holdingselskab.

3) Ejer eller kontrollerer

Hvis man har kontrol over det pågældende selskabs ledelse, kan det være en indikation på reel ejer. Kontrollen kan f.eks. udmønte sig gennem særlige rettigheder i en ejeraftale.

4) Tilstrækkelig del af ejerandele eller stemmerettigheder eller anden kontrol

Det kan være vanskeligt at vurdere hvad “tilstrækkelig” er. Som udgangspunkt, kan man sige, hvis vedkommende, direkte eller indirekte, ejer mere end 25 % af ejerandelene eller stemmerettighederne i selskabet, så er dette punkt opfyldt. Dog kan dette tal varierer og dermed kun en vejledning.

Et godt tip

For hovedparten af Lexlys kunder er det en overskuelig opgave at identificere og registrere de reelle ejere. Det kan være at størstedelen af selskaberne kun har én eller få ejere, ligesom de indgår i simple koncernstrukturer med et holdingselskab og et begrænset antal driftsselskaber. Desuden er der ofte sammenfald mellem selskabernes ejere og ledelse. Uanset størrelse skal selskaberne imidlertid huske at opbevare dokumentation for indhentelse af oplysninger om sine reelle ejere i 5 år efter hvert identifikationsforsøg samt 5 år efter det reelle ejerskabs ophør. Erhvervsstyrelsen har mulighed for at uddele bøder eller tvangsopløse selskaber i tilfælde, hvor dokumentationen for identificeringen af deres reelle ejere ikke findes, eller er mangelfuld.

Lexly anbefaler, at selskaberne i god tid inden afholdelse af den ordinære generalforsamling undersøger, om der er sket ændringer i selskabets reelle ejere i forhold til den nuværende registrering. Dette kan f.eks. være tilfældet, såfremt ejerkredsen er udvidet som følge af kapitalforhøjelser. Det kan også være i tilfælde af, at én eller flere ejere har overdraget deres anparter. Lexly hjælper gerne med at udarbejde et formelt dokument, der indeholder den nødvendige dokumentation. De kan være dokumentation for, at resultaterne af den lovpligtige undersøgelse har været fremlagt på et møde, hvor det direktionen samtidig har godkendt selskabets årsrapporten. På denne måde kan I fremover dokumentere, hvad I har gjort for at identificere jeres reelle ejere.

Kom i gang med det samme

Hos Lexly foregår det sådan, at du først opretter din sag hos os, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til. Har du relevante papirer til din sag, skal disse vedhæftes på sagen. Det kan du nemt gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i selskabsret. Lexlys jurister er nøje udvalgte eksperter indenfor deres fagområder. Derfor kan du være sikker på at din opgave bliver løst bedst muligt. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for.

Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig. Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud. Herefter vil sagsbehandlingen starte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet vil der ske betaling. Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er reelle ejere?

Virksomhedens reelle ejere er de fysiske personer, der direkte eller indirekte  har kontrol over virksomheden. En tilstrækkelig del vil normalt sige, at en person ejer eller kontrollere mere end 25 pct. af ejerandelene eller stemmerettighederne i virksomheden.

Skal reelle ejere registereres?

Fra den 23. maj 2017 er alle virksomheder og selskaber forpligtede til at registrere reelle ejere ved Erhvervsstyrelsen. Herudover skal man være opmærksom på nye strammere regler om reelle ejere, der træder i kraft den 10. januar 2020.

Hvad er legale ejere?

Ved legale ejere forstås det at et selskab eller fysiske personer, direkte ejer 5 % eller mere af et selskab. Hvis ingen i selskabet ejer mere en 5 %, skal dette erklæres som værende “ingen” ejer over 5 %.

Priser fra

1.796 kr.

Ekskl. moms

Lad en Lexly rådgiver hjælpe med at registrere reelle ejere i virksomheden

Indhent uforpligtende tilbud

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis